LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahas- tatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Teated

LIFE mitmeaastane tegevuskava aastateks 2018-2020

12.02.2018 kinnitas Euroopa Komisjon LIFE programmi mitmeaastase tegevuskava aastateks 2018-2020, kus on mitmeid olulisi muudatusi:

1. Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse prioriteetse suuna eelarvet suurendatakse 10% võrra.

2. Toetuse määr väheneb 60%-lt 55%-le, välja arvatud looduse ja bioloogilise mitmekesisuse suunal, kus toetuse määr on perioodi lõpuni kuni 60%. Esmatähtsate liikide ja elupaigatüüpide puhul on toetuse määr jätkuvalt kuni 75%.

3. Keskkonna allprogrammis rakendatakse 2018 aastal kahe-etapilist taotlemist. Taotlusvoor avatakse eeldatatavalt aprillis ning eeltaotluste esitamise aeg on juunis (kuni 10 lk-d). Taotlejad, kes saavad eeltaotlusele positiivse vastuse, saavad esitada täistaotluse, mille tähtaeg on ilmselt jaanuaris 2019. Kliima allprogrammis selles osas muudatusi 2018. aastal ei ole. 

4. Mitmeaastases tegevuskavas seatakse kliima allprogrammile prioriteetsed teemad ning projektid, mis panustavad prioriteetsetesse teemadesse, saavad hindamisel lisapunkte. 

Tegevuskava on leitav siit: tegevuskava 2018-2020

Indikatiivne taotlemise ajakava 2018 aastal

Keskkonna allprogramm:

Taotlusvooru avamine (aprilli keskpaigas 2018)

Kontseptsiooni esitamine, kuni 10 lehekülge (juuni 2018)

Hindajate tagasiside kontseptsioonile (oktoober 2018)

Täistaotluse esitamine (jaanuar 2019)

Taotluste hindamine (jaanuar kuni juuni 2019)

Kokkulepete allkirjastamine taotlejatega, kes said positiivse vastuse (juuli 2019)

Kliima allprogramm:

Taotlemise protsess ja ajakava sarnane eelmisele aastale. St taotlused esitatakse septembris, projektide hindamine toimub septembrist-maini ning lepingute sõlmimiseni jõutakse kõige hiljemalt juulis 2019. 

Infopäevad

Järgmised infopäevad toimuvad mais 2018.