Projektis osalemine

Projektis osalemiseks tutvuge Keskkonnaameti lihtsustatud korras tellitava teenuse korraga ning esitage Keskkonnaametile täidetud taotlus koos hinnapakkumuse ning olemasolul maa kasutusõigust tõendavad dokumendid.  

SEOSES RIIGIHANGETE SEADUSE MUUTMISEGA ON LOOPEALSETE TAASTAMISEKS KOOSTATUD KORD KOOS LISADEGA UUENDAMISEL JA EI OLE HETKEL KÄTTESAADAV.

Lihtsustatud korras tellitava teenuse kord

Lisa 1- taotlus

Lisa 2- hinnapakkumise näidis 

Lisa 3- hindamisskaala

Lisa 4- teenuse pakkuja ankeet

Lisa 5- leping

Lepingu lisa 3- nõuded taastamistööde läbiviimiseks

Lisa 6- akt

*Seoses projekti eesmärgiks seatud pindala täitumisega eramaal alates märtsist 2016 uusi taotlusi vastu ei võeta. 

RENTIMINE JA RAIETÖÖD

Eramaa

Eramaa kasutusse võtmiseks tuleb sõlmida maaomanikuga rendileping, mis kehtestab minimaalselt maa kasutuse lõppemise ajaks 01.09.2024, lubab läbi viia raie tegevust ning loomade karjatamiseks infrastruktuuri rajamist ning määrab raiutud materjali kuuluvuse.

Näidis rendileping.

Näidis rendileping inglise keeles.

Eramaal korraldab metsateatise võtmise taastamistööde läbiviimiseks eramaa omanik või volitatud isik. Metsateatise väljastab Keskkonnaameti metsandusspetsialist.

Metsateatis esitatakse koos taotlusega Keskkonnaametile. 

Ülevaade metsateatise võtmisest Keskkonnaametis.

Keskkonnaameti metsandusspetsialistide kontaktid:

Lääne-Saaremaa: Urmas Lambut urmas.lambut@keskkonnaamet.ee

Ida-Saaremaa ja Muhu: Peeter Viil peeter.viil@keskkonnaamet.ee

Hiiumaa: Tiia Tänavsuu tiia.tanavsuu@keskkonnaamet.ee

Hiiumaa: Liivi Mõniste liivi.moniste@keskkonnaamet.ee 

Riigimaa

Riigimaade rentimist projektialadel korraldab RMK. Vastav töökorralduslik juhend on kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga. 

Kontakt lepingute sõlmimiseks ja raietaotluste esitamiseks

Hiiumaa metskond hiiumaa@rmk.ee

Saaremaa metskond saaremaa@rmk.ee

Raietaotluse vorm

Poollooduslike koosluste tööde info

RMK LKO looduskaitsespetsialist Ants Animägi ants.animagi@rmk.ee

Telefon: +372 5116458

Ülevaate RMK hallataval maadel asuvate maade rentimise võimalustest saab RMK

poollooduslike koosluste rendirakenduse kaudu 

http://www.maaamet.ee/rmk/loginid.php

Taastamistööde läbiviimiseks on valik läbida loopealsete taastamise praktiline koolitus. Praeguseks on toimunud 6 koolitust. 

 

Loopealse taastamise koolituse läbinud ja

taastamisteenust pakkuvad ettevõted:

VTR Transport OÜ

Pro Ehitustrust OÜ

Sikassaare Vanametall OÜ

Werm OÜ

Trapets OÜ

Kasti MP OÜ

Vaholder OÜ

Lammutusabi OÜ

Muhu Varahalduse OÜ​

Mooaed OÜ

MTÜ Kaagi Rannaniit

NAV Capital OÜ

RT Plaan OÜ

Tekamer OÜ

GRG Grupp OÜ

OÜ Müüri Talu

Dilcetus Invest OÜ

Agr Eliit OÜ

Agrinate OÜ

UK Säku OÜ

TarJo Invest OÜ

MTÜ Sökal

MTÜ Suure Katla Selts

Merikotkas OÜ

Siimumets OÜ

FIE Kalvar Ige