EAGLELIFE (Best Project 2010)

 

EAGLELIFE

Must-toonekure ja konnakotkaste kaitse korraldamine Eestis (Arrangemet of spotted eagles and black stork conservation in Estonia, LIFE04 NAT/EE/000072).

Igal aastal valitakse kõikide Euroopa Liidu LIFE projektide seast parimaid projekte ning EAGLELIFE valiti 2010 aasta parimate projektide hulka (Best Project)

Kontakt

Projektijuht Urmas Sellis

Projekti viis ellu Eesti Ornitoloogiaühing

Projekti kodulehekülg: http://www.kotkas.ee/

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 846 618 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 634 963 € (75%)

Projekti kestvus: 01/04/2004 – 31/05/2009

Partnerid:

Keskkonnaministeerium

Kotkaklubi

Keskkonnaamet

Erametsaliit

Taust

Kui enamike Eesti kotkaste olukord on hea, siis kahjuks suur-konnakotkast ja must-toonekurge võib mitmete ohutegurite mõjul oodata ees kadumine. Väike-konnakotka arvukuseks on Eestis hinnatud 500-600 paari, suurkonnakotkal vaid kuni 20 paari ja must-toonekurel kuni 80 paari. Konnakotkaste ja must-toonekure asurkonda ohustab kõige rohkem pesapaikade hävimine metsaraiete käigus. Ligi poolte konnakotkaste ja musttoonekure paaride pesapaigad ei ole täpselt teada ja on seetõttu riiklikult kaitsmata. Halvasti mõjub ka pesitsusaegne häirimine ning saagialade kvaliteedi halvenemine.

Eesmärk

Projekti peamine eesmärk oli tagada ohustatud must-toonekure, väike-konnakotka ja suur-konnakotka liikide püsimajäämine Eestis. Selleks pöörati peatähelepanu nende liikide elupaikade säilimisele ja loodushoidlikule majandamisele ning üldsuse teavitamisele kotkaste ja must-toonekure kaitse vajadusest. Projekti pilootalaks valiti Soomaa rahvuspark, mille luhad olid kunagi sobivaks toitumiskohaks konnakotkastele. Projekti raames loodeti taastada luhtade majandamine.

Tegevused

  • Luhtade taastamine (kokku 2850 ha) Käntu-Kastja hoiualal, Matsalu rahvuspargis, Soomaa rahvuspargis, Alam-Pedja looduskaitsealal ning Keeri-Karijärve looduskaitsealal.
  • Maade ostmine – kokku osteti 5 maaüksust kogupindalaga 76,8 ha. Kõik ostetud maaüksused asuvad Saaremaal must-toonekure püsielupaikades ja Natura 2000 aladel.
  • Teavitustegevused, sh sotsioloogiliste uuringute läbiviimine. Koostati A4 vihik „Eesti kotkad ja must-toonekurg“, infolehed ja soovitused maaomanikele, korraldati õppepäevi ning väliseminare. Valmis DVD „Eesti Kotka-aabits“.
  • Väga populaarseks kujunesid pesakaamerad.
  • Osaleti rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel.
  • Seire ja inventuuride teostamine. Projekti jooksul leiti üle 100 uue pesapaiga.