HAPPYFISH (Best of the best)

 

Happyfish

Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal (Saving life in meanders and oxbow lakes of Emajõgi River on Alam-Pedja NATURA2000 area, LIFE07 NAT/EE/000120).

Igal aastal valitakse kõikide Euroopa Liidu LIFE projektide seast parimaid projekte ning HAPPYFISH valiti 2013 aasta parimaks projektiks (Best of the best project)

Kontakt

Projektijuht  Meelis Tambets, meelis.tambets@gmail.com, tel +372 5176886

Projekti viisid koostöös ellu Eesti Loodushoiu Keskus, Looduskaitseühing Kotkas ja Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateabe Keskus

Projekti kodulehekülg: http://www.loodushoid.ee/HAPPYFISH_LIFE__projekt_Elusti_15.htm

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 1,157,546 €

Euroopa Komisjoni rahastus:  573,615 € (49,6%)

Kaasrahastus: Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestvus: 1/02/2009– 30/11/2012

Taust

Alam-Pedja Natura 2000 kaitseala paikneb Emajõe jõe ääres ning hõlmab mitmeid unikaalseid veeökosüsteeme. Nendes veekogudes elavad Eesti mageveekalad ning näiteks tõugja, hingi, vingerja ja võldase jaoks on tegemist võtmetähtsusega elupaikadega. Projekti sihtrühma kuuluvate liikide jaoks on vajalik täiendavate kaitsemeetmete väljatöötamine ja rakendamine (tegevuskavad, suunised), et tagada nende soodne kaitsestaatus. 

Eesmärk

Projekti eesmärgid olid:

  1. Väärtuslike kudealade ja elupaikade taastamine ning kaitse;
  2. Üle-Euroopalise tähtsusega kalaliikide: tõugjas (Aspius aspius), hink (Gobitis taenia), vingerjas (Misgurnus fossilis) ning võldas (Cottus gobio), taastootmine ja kaitse.

Tegevused

Otseselt looduskaitselised tegevused:

  • Setete eemaldamine vanajõe otstest, katkematu ühenduse taastamine Emajõega 10 vanajões
  • Kudealade taastamine ja hooldus (sh võsast puhastamine) 50 hektaril
  • Tõugja (Aspius aspius) kalamajanduslik taastootmine ja Emajõkke asustamine (50 000 maimu)

Keskkonnateadlikkusele suunatud tegevused:

  • Neli õppelaagrit, mis käsitlevad Eesti Natura jõgede väärtusi
  • Natura 2000 elupaiku ning kalaliike tutvustavate materjalide koostamine
  • Kalamärgiste tagastamise kampaania
  • Juhendmaterjali koostamine vee-elustiku seireks Eesti Natura 2000 aladel
  • Andmete avaldamine Keskkonnaregistris