LIFE+ Loodus programm/ LIFE+ Nature programme

Perioodil 2007-2013 rahastab keskkonnaprojekte programm LIFE+, mille rakendamise aluseks on Euroopa Parlamendi (EP) ja Nõukogu määrus, mis jõustus 12. juunil 2007. aastal ja on pärast jõustumist LR otsekohalduv.

LIFE+ projektid jagunevad kolme suurde blokki: LIFE+ Loodus ja bioloogiline mitmekesisus; LIFE+ Keskkonnapoliitika ja juhtimistava ning LIFE+ Teave- ja teabe­vahetus.

LIFE+ Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse bloki eesmärgiks on kaasa aidata Euroopa Liidu loodust ja bioloogilist mitmekesisust reguleeriva poliitika ja õigusaktide rakendamisele. Rahastatavatel meetmetel peab olema lisandväärtus Euroopa tasandil ja nad peavad täiendama meetmeid, mida on võimalik rahastada ühenduse teiste vahendite raames perioodil 2007-2013. Projekte on kaht liiki: LIFE+ Looduse projektid ja LIFE+ Bioloogilise mitmekesisuse projektid.

LIFE+ Looduse projektid peavad kaasa aitama linnudirektiiv ja/või loodusdirektiivi rakendamisele nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil ning toetama Natura 2000 võrgustiku edasist arengut ja rakendamist, sealhulgas ranniku- ja mereelupaikade ja -liikide osas. Rõhk on pikaajalistel ning jätkusuutlikel investeeringutel Natura 2000 aladel ning nendel asuvate, direktiivides sätestatud liikide ja elupaikade kaitsel. LIFE+ Looduse projektid peavad olema parimate tavadega (best practice) seotud projektid või demonstratsiooni projektid, see tähendab et projektid peavad olema kooskõlas antud valdkonnas traditsiooniliselt väljakujunenud tõekspidamiste ja töövõtetega või demostreerima hiljuti avastatud uusi looduskaitselisi meetmeid, mida ei ole veel laialdaselt kasutusele võetud, kuid mis on esimeste katsetuste käigus osutunud väga headeks ja paljulubavateks ja mida projekti käigus ka laiemalt tutvustatakse.

Loe täpsemalt: Keskkonnaministeeriumi kodulehelt või LIFE+ programmi kodulehelt.