LIFE projekt "LIFE programmist teadlikkuse suurendamine ja projektitaotluste kvaliteedi parandamine" (LIFE 14 CAP/EE/000009)

Informatsioon projekti kohta

Projekt "Awareness raising & application quality improvement of the LIFE program in Estonia" lõppes 30.09.2018. Eesti on üks kahest liikmesriigist, kes saab küsida toetust jätkuprojekti elluviimiseks. Uus taotlus esitatakse 2019. a alguses. 

Toetuse saaja: Keskkonnaministeerium (Eesti, Narva mnt 7a, koduleht www.envir.ee

Keskkonnaministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas. Ministeeriumi tegevus on suunatud looduskasutuse ja keskkonnakaitse, majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengule, selle saavutamiseks vajaliku hästitoimiva süsteemi tagamisele ning keskkonnakaitseks eraldatavate vahendite sihipärasele ja läbimõeldud kasutamisele. Muuhulgas on ministeeriumi ülesandeks potententsiaalsete taotlejate nõustamine, kes soovivad LIFE programmist toetust taotleda.

Projekti taust

LIFE programmist loodi rahastusperioodil 2014-2017 meede toetuse saamiseks taotlejate võimekuse suurendamiseks. Vastav meede loodi selleks, et tõsta liikmesriikide võimekust LIFE programmist toetuse saamiseks. Iga liikmesriik töötas välja sobilikud tegevused, mis aitaksid kaasa võimekuse suurendamisele ja toetuse saamiseks Keskkonna ja Kliima all-programmidest. Iga liikmesriik, kes vastas toetuse saamise kriteeriumitele, võis küsida EL toetust kuni 1 miljon eurot. Üksnes riigiasutused, kelle ülesandeks on potentsiaalsete taotlejate nõustamine, võisid toetust taotleda. 

Projekti eesmärgid

Projekti "AwaRaEst LIFE" eesmärk on suurendada Eesti elanikkonna teadlikkust programmist LIFE, parandada projektitaotluste kvaliteeti, levitada LIFE programmiga seotud võimalusi ja tulemusi, mida oleks võimalik üle võtta poliitika kujundamisel, toetusmeetmete välja töötamisel, majandustegevustel jne. Projekti vältel korraldatakse Eesti erinevates paikades infopäevi eesmärgiga muuta programm nähtavamaks ning tõsta potentsiaalsete taotlejate ja ametnike teadlikkust programmi võimalustest. Projektitaotluste kvaliteedi parandamiseks on plaanis korraldada kahepäevaseid praktilisi õppeseminare erinevates piirkondades, mille raames õpetatakse, kuidas koostada head taotlust ning kuidas juhtida LIFE projekte. Taolisi kahepäevaseid õppeseminare on plaanis korraldada kuni kaks korda aastas (kokku kuni 80-le inimesele). Seminaride ja infopäevade käigus antakse soovitusi, kuidas leida kaasfinantseerimist, millele taotlemisel ja projekti juhtimisel tähelepanu pöörata, jagatakse teiste toetuse saajate kogemusi jmt. Projekti raames luuakse Keskkonnaministeeriumisse kontaktisikute võrgustik, kes on valmis taotlejaid nõustama ning taotlusega tutvuma. Kontaktisikud saavad anda üksnes nõus, kuidas projektitaotlust muuta/parandada/täiendada. Lisaks luuakse LIFE programmi eestikeelne koduleht, kuhu koondatatakse LIFE programmiga seotud oluline informatsioon ning levitatakse infot infopäevade, seminaride, programmi muudatuste jmt kohta. 

Oodatud tulemused:

 • Suurem teadlikkus programmist LIFE avaliku sektori töötajate seas, et nad kaaluksid edaspidi LIFE programmi kui ühte võimalikku allikat toetuse küsimiseks asutuse ja erinevate valdkondade eesmärkide saavutamiseks;
 • Potentsiaalsed taotlejad on teadlikumad LIFE programmi võimalustest ja seeläbi kasutavad rohkem selle võimalusi toetuse küsimiseks. Samuti pöörduvad nad edaspidi nõu saamiseks rohkem Keskkonnaministeeriumi ametnike poole, mis puudutab taotluse ettevalmistamist ja kaasfinantseerimiseks võimaluste arutamist;
 • Potentsiaalsetel taotlejatel on paremad teadmised, kuidas koostada kvaliteetseid taotlusi; ning
 • Potentsiaalsed taotlejad saavad väärtuslikku informatsiooni kodulehelt ja LIFE helpdeskilt ning nõu kontaktisikutelt, kes katavad erinevaid valdkondi (vesi- ja reovesi, ressursitõhusus, kliima, looduskaitse, üldised LIFE programmi puudutavad küsimused).

Tulemused

 • Korraldati 16 infopäeva erinevates Eesti linnades (Tallinn, Tartu, Võru, Pärnu, Viljandi, Jõhvi, Rakvere, Haapsalu), kus osales kokku 384 inimest.
 • Osaleti seminaridel ja konverentsidel, kus tutvustati LIFE programmi võimalusi ja jagati infovoldikuid. 
 • Korraldati 4 kahepäevast ning 2 ühepäevast taotluse kirjutamise koolitust, kus osales kokku 92 inimest. Koolitust viisid läbi Soome ja Itaalia eksperdid.
 • Korraldati kolm õppereisi riikidesse, kes edukalt kasutavad LIFE programmi võimalusi (Hispaania, Suurbritannia, Soome).
 • Külastati Eesti projekte ning talgu korras aidati sulgeda kraave Soosaare soos.
 • Korraldati koolitus LIFE programmi kontaktisikutele, kes nõustavad taotlejaid.
 • Avaldati kolm artiklit, milles tutvustati LIFE programmi ja selle võimalusi.
 • Avaldati 18 kuulutust, et reklaamida infopäevi ja koolitusi.
 • Telliti Facebooki kampaania (4 kuud), millega reklaamiti programmi võimalusi, infopäevi ja koolitusi (kokku 191 090 näitamist).
 • Loodi LIFE programmi tutvustav videoklipp (eesti-, vene- ja inglisekeelsete subtiitritega), mida vaadati projekti jooksul kokku 1046 korda.
 • Loodi LIFE programmi tutvustav infovoldik, mida on jagatud laiali üle Eesti.
 • Loodi eestikeelne LIFE programmi koduleht, mida külastati projekti jooksul 12 324 korda.
 • LIFE kontaktisikud vaatasid läbi 62 erinevat projekti/kontsepetsiooni. 
 • 2016. aastal esitati Eestist 4 taotlust, millest 3 said positiivse vastuse. 
 • 2017. aastal esitati Eestist 5 taotlust, millest 1 sai positiivse vastuse. 
 • 2018. aastal esitati Eestis 15 kontseptsiooni (keskkond ja loodus) ja 3 täistaotlust (kliima). 15st kontseptsioonist sai teise vooru 4. Kolm kliimaprojekti on veel hindamisel. 
 • Tehti koostööd teiste asutustega (Keskkonnainvesteeringute Keskus, SA Eesti Teadusagentuur)
 • Alustati riikliku kaasrahastamise süsteemi loomisega.

Projekti partnerid:

Keskkonnaagentuur (https://www.keskkonnaagentuur.ee/)

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (https://www.kemit.ee/

Administratiivinfo:

Originaal pealkiri: Awareness raising & application quality improvement of the LIFE program in Estonia

Projekti number: LIFE14 CAP/EE/000009

Esitaja riik: Eesti

Rahastusotsus: 2014

Alguskuupäev: 01. jaanuar 2016

Lõppkuupäev: 30. september 2018

Projekti kestvus kuudes: 33

Kogueelarve eurodes: 347,444.00 €

Euroopa Komisjoni panus eurodes: 326,000.00 € 

Kontaktandmed:

Projektijuht: Timo Kark, telefon +372 5348 3518, e-post timo.kark@envir.ee

Projekti koduleht: http://life.envir.ee/