Periood 2014-2020

Käimasolev LIFE 2014-2020 programm on jagatud kaheks allporgrammiks: keskkond ja kliima.

Programmi raames rahastatakse projekte, mis panustavad looduskaitsesse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse, keskkonnapoliitikate väljatöötamisse ja rakendamisse, keskkonnaalasesse teavitustöösse ning kliimamuutuste leevendamisse, nendega kohanemisse ja teavitustöösse.

Keskkonna allprogrammi kuulub kolm prioriteetvaldkonda: 

Keskkond ja ressursitõhusus

Keskkonna ja ressursitõhususe prioriteetvaldkonda kuulub keskkonnaprobleemidele lähenemisviiside, parimate praktikate, lahenduste ja integreeritud lähenemisviiside väljatöötamine, katsetamine ja demonstreerimine koos vastava teadmisbaasi täiustamisega.

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus

Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse prioriteetvaldkonda kuulub looduse ja bioloogilise mitmekesisuse poliitika ja seadusandluse arendamise ja rakendamise suhtes parimate tavade, lahenduste ja integreeritud lähenemisviiside väljatöötamine, katsetamine ja demonstreerimine koos vastava teadmisbaasi täiustamisega.

Keskkonnaalane juhtimine ja teave

Keskkonnaalase juhtimise ja teabe prioriteetvaldkonda kuulub keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine, keskkonnateabe edastamise, haldamise ja levitamise toetamine ning parema keskkonnahalduse edendamine huvigruppide laialdasema kaasamisega.

Kliimameetmete allprogrammi kuulub kolm prioriteetvaldkonda:​

Kliimamuutuste leevendamine

Kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine, seejuures eriti sellekohase poliitika ja seadusandluse rakendamine ja arendamine, teadmisbaasi täiustamine, integreeritud lähenemisviiside arendamine ning innovaatiliste tehnoloogiate, süsteemide, meetodite ja vahendite väljatöötamine ja demonstreerimine.

Kliimamuutustega kohanemine

Jõupingutuste toetamine kliimamuutuse vastupanuvõime kasvatamiseks, seejuures eriti sellekohase poliitika ja seadusandluse rakendamine ja arendamine, teadmisbaasi täiustamine, integreeritud lähenemisviiside arendamine ning innovaatiliste tehnoloogiate, süsteemide, meetodite ja vahendite väljatöötamine ja demonstreerimine.

Kliimaalane juhtimine ja teave

Teadlikkuse tõstmine kliimaküsimuste suhtes, kliimaalase teabe edastamise, haldamise ja levitamise toetamine, kliimaalase seadusandluse tõhusama järgimise edendamine ning parema kliimahalduse edendamine huvigruppide laialdasema kaasamisega.

LIFE projektide valik

Traditsioonilised projektid

LIFE’i üldtunnustatud edu põhineb "traditsioonilistel" projektidel. Nendeks on parimaid tavasid järgivad projektid, näidisprojektid, katseprojektid ning teabe, teadlikkuse tõstmise ja teabe levitamise projektid. Projektide esinemine sõltub, millise prioriteetvaldkonnaga on tegemist.

Parimaid tavasid järgivad projektid (best practice projects) rakendavad antud projekti konkreetset spetsiifikat arvestavaid asjakohaseid, kulutõhusaid ja eesrindlikke tehnikaid, meetodeid ja lähenemisviise.

Näidisprojektid (demonstration projects) juurutavad, testivad, hindavad ja levitavad antud projekti spetsiifilises, näiteks geograafilises, ökoloogilises või sotsiaalmajanduslikus kontekstis uusi või tundmatuid meetmeid, metoodikaid või lähenemisviise, mida on võimalik ka mujal sarnastes tingimustes rakendada.

Katseprojektides (pilot projects) rakendatakse varem või mujal katsetamata tehnikat või meetodit, mis võrreldes hetkel parimate tavadega võivad anda keskkondlikke või klimaatilisi eeliseid ning mis on hiljem sarnastes tingimustes laiemalt rakendatavad.

Teabe, teadlikkuse tõstmise ja teabe levitamise projektid (information, awarness and dissemination projects) toetavad teabe ja teadlikkuse edastamist ja levitamist keskkonna ja kliimameetmete programmi kohta.

Uued projektid

Lisaks traditsioonilistele LIFE-projektidele on lisandunud uued projektitüübid.

Integreeritud projektid (integrated projects) rakendavad laias territoriaalses mastaabis (regionaalne, multiregionaalne, riiklik, riikidevaheline) ELi sellekohases keskkonna- või kliimaalases seadusandluses nõutavaid keskkonna- või kliimaalaseid plaane või strateegiaid. Esmajärjekorras looduse, vee, jäätmete, õhu ning kliimamuutuse leevendamise ja kohanemise valdkonnas. Need kindlustavad huvigruppide kaasamise ning veel täiendavalt vähemalt ühe asjakohase ELi, riikliku või erafinantseerimisallika kaasamist.

Tehnilise abi projektid (technical assistance projects) pakuvad taotlejatele tegevustoetust integreeritud projektide ettevalmistamiseks.

Ettevalmistusprojektid (preparatory projects) toetavad ELi keskkonna- või kliimapoliitika seadusandluse arendamise ja rakendamise erivajadusi.

Tegevustoetused (operating grants) toetavad ELi tasemel keskkonna või kliimameetmete valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevus- ja halduskulusid.