Projekti tulemused/ Results

Loopealsete karjamaade taastamine (tegevus C.1.)

Selleks, et taastamistöid oleks võimalik kiirelt ning kvaliteetselt suurel alal läbi viia, tuli leida uuenduslikke taastamise meetodeid. Esmakordselt Eestis kasutati projekti raames loopealsete taastamiseks metsa ja kommunaaltöödeks mõeldud masinaid nagu giljotiin, harvester, kettpurusti ja võsafrees. Nende masinate kasutamine on võimaldanud loopealsete taastamist läbi viia kõrge kvaliteediliselt ning samal ajal kiiresti. Esimesed katsetused loopealset masinate abil taastada viidi läbi projekti ettevalmistamies käigus 2012 aastal Hiiumaal, Kassaris. Projekti käivitumisel 2014 aastal, toimuvad taastamistööd juba suures osas mehhaniseeritult. Masinate kasutamine taastamistöödeks on vaid mõne aastaga jõudnud ka väljapoole loopealsete taastamise projekti ning töid teostatakse masinate abil pea kõigi poolooduslike koosluste taastamisel. 

Kettpurusti on on osutunud ühkes effektiivseimaks loopealse taastamise töövahendiks. Kettpurustiga on võimalik madalamad kadakad, lehtpuuvõsa ning kännud purustada. Tulemuseks on nö pintsliks tehtud kännud, mis ei ole terava servaga ning mis kõdunevad ja kaovad karjamaalt oluliselt kiiremini, kui lõigatud kännud. Kadakate ja lehtpuuvõsa purustamisel tuleb jälgida, et maha jääva biomassi hulk ei oleks liiga suur. Maha võiks eemaldamata purustada kuni 1,5 meetri kõrgused kadakad. Kõrgem puittaimestik ja põõsad tuleks eelnevalt giliotiiniga eemaldada ning seejärel kännud ja peenem võsa purustada. 

Loopealsete puhul on oluline viia taastamistööd läbi kahes etapis. Esimeses etapis viia põõsaste ja puude katvus alla kuni 30%-ni. Seejärel üks hooaeg karjatada, sealjuures alustades võimalikult vara kevadel, et tõrjuda tärkavat lehtpuuvõsa. Seejärel talvisel hooajal uuesti kännud üle purustada. See on vajalik, kuna kadaka känd nö tõuseb peale taastamist kõrgemaks. Tegelikult vajub kändu ümbritsenud varis loomade tallamise ja ilmastiku tõttu alla ning känd on kuni 15 cm kõrgem, kui peale taastamist. 

VIDEO- Kettpurustiga loopealsel kadaka kändude purustamine

 

Taastamistööd loopealsetel algasid projektis planeeritust varem- juba 2014 aasta talvel. 2015 aasta kevadeks olid esimesel 160 hektari suurusel alal taastamistööd läbi viidud. 2016 aasta kevadeks olid karjatamiseks valmis 900 hektarit taastatud loopealseid. 2017 aasta kevadeks olid taastamistööd lõpetatud 1400 hektari suurusel alal. 2018 aasta kevadeks olid taastamistööd lõpetatud 1900 hektari suurusel alal. 2019 aastaks on taastamistööd läbi viidud 2500 hektari suurusel alal. 

Loopealsete pindala tõusu on selgelt märgata ka PRIA poollooduslike koosluste hooldamise toetuse statistikast. Projekti mõjul on majandatavate Eesti loopealsete pindala alates 2014 aastast rohkem kui kahekordistunud. 

Karjatamise taastamine loopealsetel (tegevus C.2.)

Projekti raames rajatakse taastastud loopealsetele loomade karjatamiseks vajalik taristu nagu karjaaiad, kogumisaiad, varjualused, tagatakse loomadele ligipääs veele ning inimestele ligipääs kallasrajale ning karjamaadele.

Selle tegevuse läbiviimiseks korraldas Keskkonnaamet  viinud läbi 5 karjatamistarvikute riigihanget aastatel 2015-2019. Kõik neli riigihanget on edukalt läbi viidud. Projektialadele on jõudnud 25 loomade varjualust, 16 veepütti ja 49 jooginõud, 39 torusilda,200 km karjaaedu, 230 karjaaia väravat,  37 kogumisaia komplekti ja 85 generaatorit aku ja päikesepaneeliga. 

 


Sõraliste tõke ehk toruslid


Kogumisaed lammastele


Loomade varjualune

 

 

 

 

 

 

 

 


Ratastel veetünn loomade jootmiseks


Puidust püsiaed Üügu projektialal Muhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjatamistarvikute tehnilised joonised

Kuna sobilikke varjualuseid, torusildasid ja loomade joogivee transpordimahuteid ei ole Eestis võimalik valmis kujul osta, siis need tarvikute valmistamiseks lasime koostada projektid, et nende järgi valmistada vajalikud tarvikud. 

Siin on saadaval valmistatud tarvikute põhiprojektid. 

Teisaldatava loomade varjualuse põhiprojekt

Torusilla (sõraliste tõkke) põhiprojekt

Loomade joogivee transpordimahuti põhiprojekt

 

Tegevus C.3. – juurdepääsuteede remont

2017 aastal on edukalt läbi viidud riigihange "Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa loopealsete karjamaade pinnasteede rekonstrueerimine projekti "LIFE to alvars" raames 190388". Edukaks pakkujaks Hiiumaal- AS Tariston, Muhumaal- Muhu Varahalduse OÜ ja Saaremaal - AS Level. Tööd on valminud september 2018. Ühtekokku taastati 35 kilomeetrit karjamaade ligipääsuteid.

Projektialade teetööde kirjeldused

 

Tegevus E.1. - meediatöö

Tegevuse raames on 2019 aastaks projekti kohta ilmunud 100 meediakajastust ajalehtedes, ajakirjades, televisioonis ja raadios. Meediakajastustega saab tutvuda rubriigis "Meist meedias". 

Avatud on kaks loopealsete teemalist näitust- Hiiumaal Orjaku sadamas ning Saaremaal Sõrve külastuskeskuses. Näitus tutvustab loopealsetele omaseid liike ning erinevaid loopealse tüüpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevus E.3.– infotahvlid

2017 aastal on paigaldatud projektialadele kokku 51 puidust infotahvlit, millel tutvustatakse millisel kaitsealal loopealne asub, millised on kaitseväärtused ja milleks loopealseid on vaja taastada ja hooldada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevus E.4. - prinditud materjalide valmistamine

Valminud on 14 000 voldikut neljas keeles ja suuremate saarte kohta eraldi. 

PDF formaadis failid on leitavad siit: 

LIFE to alvars voldik Eesti loopealsed

LIFE to alvars voldik Saaremaa loopealsed

LIFE to alvars voldik Muhumaa loopealsed

LIFE to alvars voldik Hiiumaa loopealsed

LIFE to alvars voldik Inglise keeles

LIFE to alvars voldik Soome keeles

LIFE to alvars voldik Vene keeles