SPRINGDAY

 

SPRINGDAY

Nõrglubjaallikate (elupaigatüüp 7220*) kaitse ning taastamine Eesti Natura 2000 aladel (Conservation and restoration of petrifying spring habitats (code *7220) in Estonia, LIFE12 NAT/EE/000860)

Kontakt

Projektijuht  Mart Thalfeldt (Eesti Loodushoiu Keskus) mart.thalfeldt@loodushoid.ee, tel +372  506 2369

Projekti viib ellu SA Eesti Loodushoiu Keskus.

Projekti kodulehekülg: http://www.loodushoid.ee/

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 835,224 €

Euroopa Komisjoni rahastus:   619,485 € (74.17%)

Kaasrahastus: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestvus: 01/07/2013 – 31/05/2018

Taust

Päris looduslikus seisundis, inimmõjust puutumata, allikaid on säilinud vähe. Isegi pealtnäha looduslikul maastikul võib tähelepanelikul vaatlusel ja ajalooliste kaartide abil leida inimtegevuse jälgi (kunagisi kraave, paise, karjääre, voolusängide süvendamist, veevõtukohti). Enamasti on toiteala maakasutuse mõjul muutunud ka vee kvaliteet. Näiteks Pandivere nitraaditundlikul alal rangelt looduslikke allikaid ei olegi. Looduslähedases seisundis olevateks allikaaladeks saab Pandivere NTA alal lugeda Kiigumõisa, Varangu ja Prandi allikad. Allikate seisund peegeldab meie ettevõtmisi maa ja loodusvarade kasutamisel ja hoidmisel. Siit saame ka ülevaatlikke seireandmeid põhjavee kvaliteedi kohta. Süsteemne ülevaade allikate seisundist puudub.

Peamised allikate likvideerimise ja rikkumise tegurid on olnud ja on:

Liigniiskete alade kuivendamine ja eesvoolude süvendamine, mille mõjul alaneb põhjavee tase ja looduslikud allikad “kolivad” ümber kraavidesse;

Paisjärvede rajamine;

Allikate süvendamine, paisutamine ja kujundamine tiikideks, veevõtukohtade rajamine;

Allikalubja kaevandamine;

Allikate kasutamine vesiviljeluseks koos äravoolu reguleerimise ning allika veetaseme muutmisega.

Karjääride ja kaevanduste veealandus ja hilisem veega täitumine muudab põhjavee toitumistingimusi ja voolusuundi.

Kobraste tegevus;

Põhjavee saastamine.

Eesmärk

Projekt aitab vältida nõrglubjaallikate degradeerumist ning saavutada nende soodsat seisundit. Seeläbi paranevad mitme ohustatud ja haruldase liigi elupaigatingimused. Projekt keskendub kolmele Natura 2000 alale: Viidumäe, Väinamere (Vormsi) ja Kõrvemaa (Kiigumõisa).

Tegevused

Välitööd, andmete kogumine ja andmeanalüüs;

Elupaigatüübi kaitsekava ning seirejuhendi koostamine;

Ettepanekud kaitse tõhustamiseks;

Nõrglubjaallikate ümrbuse puhastamine ja hooldamine (puude ja juurikate eemaldamine);

Loodusliku veerežiimi taastamine;

Muda, pilliroo ja taimestiku eemaldamine allikatest;

Takistuste eemaldamine;

Kõrestike rajamine ja kujundamine;

Loodusradade rajamine koos infotahvlitega;

Projektitulemuste levitamine ja koostöö teiste projektidega.