Timo Kark toob LIFE IP CleanEST raames välja paisu temaatika: “Üheks olulisemaks ja suuremaks objektiks on kahtlemata Püssi pais Purtse jõel”

1. Kui kaua olete seotud olnud LIFE IP CleanEST projektiga ja mis on projekti raames Teie põhieesmärk?

LIFE IP CleanEST projektiga olin vähesel määral seotud juba projektitaotluse koostamise ajal. Kui ma õigesti mäletan, siis alustati selle protsessiga aastal 2016 ning positiivne otsus tuli alles kolmandal katsel, 2018. aasta kevadel.

Ametlikult olen projektiga seotud 2019. a märtsist. Minu ülesanne on tagada, et Keskkonnaagentuurile pandud ülesanded oleksid õigeaegselt ja korrektselt täidetud. Meil on suurepärane meeskond, kes kõik täidavad erinevaid ülesandeid. Konkreetsemalt vastutan ka rändetakistuste likvideerimise ja kalapääsude rajamise eest.

Keskkonnaagentuuri üheks ülesandeks on projekti raames tehtava seire koordineerimine. Seire on jagatud Keskkonnaagentuuri, Keskkonnauuringute Keskuse, Geoloogiateenistuse ja Taltechi vahel. Meie peame seotud osapooltega seiretegevused kokku leppima ja vaatama, et seire saaks vastavalt kokkulepitule tehtud. Muuhulgas jälgime, et puuduksid kattuvused riikliku seirega ja tagame, et seireinfo jõuaks andmebaasidesse.

Kui rääkida veel seirest, siis meie teha konkreetsemalt on eluslooduse ja kalastiku seire. Seiret teostatakse valitud veekogumitel, mille seisundit soovime parandada.

Lisaks teeme kalastiku seiret Narva jõel. Eestis on koostatud suurte jõgede kalastiku seiremetoodika, aga praktikas ei ole seda kunagi testitud. Selle projekti raames kasutame seal erinevaid püügiviise ja seirevahendeid, anname hinnangu Narva jõe kalastiku seisundile ja seiremetoodika asjakohasusele ning vastavalt tulemustele teeme ettepanekud metoodika täiustamiseks.

Uue lähenemisena on välja töötamisel ka vooluveekogudega seotud ökosüsteemide teenuste hindamise metoodika, mis oleks tulevikus oluliseks tööriistaks otsustajatele ja lubade välja andjatele. Juhul kui veekogul planeeritakse mõnda tegevust (nt kalakasvatus või veevõtt), siis see tööriist aitab hinnata selle tegevuse mõju nendele teenustele, mida konkreetne veekogu pakub.

Lisaks vastutab Keskkonnaagentuur rändetakistuste likvideerimise ja kalapääsude efektiivsuse hindamise eest. Projektis on vahendeid vähemalt kuue paisu likvideerimiseks ja/või kalapääsu rajamiseks. Üheks olulisemaks ja suuremaks objektiks on Püssi pais Purtse jõel. Seal oleme tellinud juba geodeesia ja geoloogilised uuringud ning oktoobris peaksid valmima ka eskiislahendused.

Samal ajal anname hinnangu varem rajatud kalapääsude toimimisele ning pärast uute kalapääsude rajamist hindame ka nende toimivust.

2. Mida tähendab kalaseire ja kuidas see on toimunud LIFE IP CleanEST programmi raames?

Veekogude seisundit hinnatakse nelja erineva näitaja alusel ning üheks selliseks näitajaks on veekogu kalastiku seisund. Kui meil puudub info veekogu kalastiku kohta, siis ei ole võimalik anda ka terviklikku hinnangut veekogu seisundi kohta.

Projekti raames oleme teinud kalastiku seiret nendel veekogumitel, mille seisundit soovime parandada. Metoodika on sama nagu teiste jõgede puhul.

Põhjalikum seire käib Narva jõel, et testida suurte jõgede kalastiku seiremetoodikat. Seal kasutame erinevaid püügiviise: mõrrapüüki, võrgupüüki, elektripüüki, püüki silmutorbikutega.  Osad püütud kalad märgistatakse ja lastakse vette tagasi ning sel sügisel kasutame lõhede ja jõesilmude rände uurimiseks akustilist telemeetriat.

3. Mida ütleb kalade olukord Virumaa ja Narva veekogudes kohaliku vesikonna kohta?

Konkreetselt selle projekti raames on hinnanguid veel vara anda, aga seire Purtse jõel tõendab, et Sillaoru paisu juurde rajatud kalapääs toimib.

4. Miks te ootate Ida-Virumaal (Narva jõel) põnevusega infot just tuurade kohta?

Narva jõgi on ajalooliselt olnud üks paremaid tuurajõgesid üldse, kuid paraku on selle liigi säilimine ülepüügi ja elupaikade hävimise tõttu suures ohus. Neid on väga vähe alles jäänud ning suure leviala tõttu on neil vähestel isenditel üsna raske kohtuda ja paljuneda.

Euroopas võeti ta looduskaitse alla 1982. aastal ja jätkuvalt arvatakse, et see liik sureb välja. Ilma inimese kaasabita see ilmselt nii lähekski, aga õnneks on hulk entusiaste, kes pole käega löönud.

Eesti Loodushoiu Keskus on riigi toel selle liigi seisundi parandamiseks suure panuse andnud. Tuurade taasasustamise projektiga alustati Eestis ligi 10 aastat tagasi ja selles osas tehakse koostööd ka teiste riikidega. Mitme projekti toel on jõkke asustatud nii üheaastaseid kui ka kümneid tuhandeid tuuramaime.

Noored kalad lähevad merre juba üsna noores eas ja elavad seal suurema osa ajast. Jõkke tulevad nad kudema kui nad on suguküpseks saanud. Isastel on see u 12-14 aastat ja emastel 16-18 aastat.

Et LIFE IP CleanEST kestab 10 aastat ja esimesed tuurad asustati 2011. aastal, siis me loodame, et mõni tuur satub ka seirevõrkudesse, mis annaks usku, et varasem töö hakkab vilja kandma.

5. Kui kaua kestab Narva jõel kalade seire ja mis on peamised eesmärgid lähitulevikus?

Vastavalt projektile kestab seire kuni 2023. a lõpuni. Pärast seda peaks seire jätkuma, mitte küll iga-aastaselt, aga vastavalt vajadusele ja võimalustele juba riikliku seire raames.

Antud tegevuse puhul on eesmärgiks teada saada, mis seisundis on Narva jõe kalastik ja kas koostatud seiremetoodika toimib. See pole küll otseselt LIFE IP CleanEST projekti tegevus, aga vaja on taastada Narva jõe rikutud elu- ja kudepaigad. Näiteks lõhedele sobilik kudeala on hüdroelektrijaama tõttu suurema osa aastast kuiv. Hüdroelektrijaama paisu tõttu on suur osa jõest siirdekaladele kättesaamatu.

Projekti üks eripära ongi, et me ei keskendu mitte üksnes enda projekti tegevustele, vaid teeme koostööd teiste projektidega, mis aitavad meie tegevusi võimendada ja vastupidi. Samal ajal otsime rahastusvõimalusi nendele tegevustele, mis CleanEST projektist katmata on.