TAOTLEMINE

Taotlemine (uus voor on välja kuulutatud)

LIFE programmi vahendite kasutamiseks korraldatakse igal aastal üle-euroopaline taotlusvoor, millest tohivad osa võtta nii mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud.

Taotluste esitamise tähtajad on erinevad sõltuvalt prioriteetvaldkonnast. LIFE projekti kaudu rahastatakse tavaprojekte kuni 60 protsendi ulatuses, erandjuhtudel, Euroopa seisukohalt prioriteetseid liike ja elupaiku käsitlevaid projekte aga kuni 75 protsendi ulatuses.

LIFE programm on Euroopa Komisjoni tsentraalselt hallatav rahastamisvahend. Euroopa Komisjon on programmi juhtüksus, projekti haldamise s.h taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud EASME-le (Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet).

Juhul, kui taotlusega koos on tarvis esitada A8 vorm, palume sellest vähemalt üks kuu enne taotluse esitamise tähtaega teada anda.

Keskkonnaministeeriumis töötavad LIFE kontaktisikud, kes on valmis taotlejaid nõustama ning taotlusi läbi vaatama. Kontaktisikud saavad viidata taotluses olevatele puudustele ning anda nõu, kuidas taotlust parandada või täiendada. Kontaktisikute andmed on leitavad kontaktide lehelt.

Taotluste esitamise tähtajad 2017. aastal

2017. aasta taotlusvoor kuulutatakse eeldatavasti välja 28. aprillil 2017 ja taotluste esitamise lõpptähtaeg on valdkonniti erinev:

Valdkond

Tähtaeg

Kliimamuutuste leevendamine 07. september 2017
Kliimamuutustega kohanemine 07. september 2017
Kliimaalane juhtimine ja teave 07. september 2017
Keskkond ja ressursitõhusus 12. september 2017
Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 14. september 2017
Keskkonnaalane juhtimine ja teave 14. september 2017
Ettevalmistusprojektid 20. september 2017
Integreeritud projektid

26. september 2017 kontseptsiooni esitamise tähtaeg;

Täieliku taotluse esitamine: märts 2018

Tehnilise abi projektid 07. september 2017
Tegevustoetused 28. juuli 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pane tähele!

Oluline kriteerium taotluste hindamisel on lahendatava keskkonnaprobleemi suurus Euroopa tasemel, mistõttu projekti Euroopa-mõõde on väga oluline. Taotlused peavad olema tehniliselt ja finantsiliselt hästi ette valmistatud. Projektid, mida rahastatakse LIFE programmist on reeglina mahukad, kuid toetuse korral võib selle suurus olla kuni 60 protsenti projekti eelarvest. Koostöö teiste osapooltega ei ole kohustuslik, kuid praktika näitab, et rahvusvahelise partneri kaasamine tõstab taotluse edukust.

Vormikohased projektitaotlused tuleb esitada  e-taotluse süsteemis (eProposal).

Täpsem informatsioon programmi ja taotlemise kohta on kättesaadavad Euroopa Komisjoni koduleheküljelt siit ning detailsed juhendmaterjalid taotlejatele siit.

Euroopa Komisjoni tööprogramm

Programmi haldamiseks on Euroopa Komisjon vastu võtnud rakendusakti "Programmi LIFE mitmeaastane tööprogramm 2014-2017", mis loob raamistiku programmi haldamiseks nelja aasta jooksul. See sisaldab suunavat eelarvet ja valdkondlikke prioriteete, selgitab valikumetoodikat ja kehtestab tulemusnäitajad kahe LIFE allprogrammi – keskkonna ja kliimameetme – kohta. Kogueelarve projektide rahastamiseks sellel perioodil keskkonna ja kliimameetme allprogrammile on vastavalt 1,1 mld eurot ja 0,36 mld eurot.

Abimaterjalid

Milline rahastusprogramm on sobilikum?

Saamaks selgust, milline EL rahastamisprogramm (LIFE või mõni teine ELi programm) või milline LIFE'i allprogramm on idee teostuseks sobilik, võib abi leida sellest selgitavast dokumendist.

Näited parimatest projektidest

Sellelt lehelt leiab näiteid parimatest projektidest, mis LIFE programmi raames teostatud. Samuti on otsingusüsteemi abil kättesaadavad kõik LIFE projektid.