TAOTLEMINE

Taotlemine (2018 aasta taotluste esitamise ajakava)

Infoks taotlejale:
LIFE programmi vahendite kasutamiseks korraldatakse igal aastal üle-euroopaline taotlusvoor, millest tohivad osa võtta nii mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud.

Taotluste esitamise tähtajad on erinevad sõltuvalt prioriteetvaldkonnast. 2018. aastast on toetusmäär kuni 55%, erandiks on looduskaitseprojektid, mille toetusmäär kogu perioodi vältel on 60%. Euroopa seisukohalt prioriteetsete liikide ja elupaigatüüpide puhul kuni 75%.

LIFE programm on Euroopa Komisjoni tsentraalselt hallatav rahastamisvahend. Euroopa Komisjon on programmi juhtüksus, projekti haldamise s.h taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud EASME-le (Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet).

Juhul, kui taotlusega koos on tarvis esitada A8 vorm, tuleb sellest vähemalt üks kuu enne taotluse esitamise tähtaega Keskkonnaministeeriumile teada anda.

Keskkonnaministeeriumis töötavad LIFE kontaktisikud, kes on valmis taotlejaid nõustama ning taotlusi läbi vaatama. Kontaktisikud saavad viidata taotluses olevatele puudustele ning anda nõu, kuidas taotlust parandada või täiendada. Kontaktisikute andmed on leitavad kontaktide lehelt.

Taotluste esitamise tähtajad 2018. aastal 

2018. aastal rakendatakse keskkonna allprogrammis kahe-etapilist taotlemist, kliima allprogrammis ses osas muudatusi ei ole.

2018. aasta taotlusvoor kuulutati välja 18. aprillil 2018 ja taotluste esitamise ajakava on järgmine:

Valdkond

Tähtaeg

Kliimamuutuste leevendamine Taotluse esitamise tähtaeg 12. september 2018
Kliimamuutustega kohanemine Taotluse esitamise tähtaeg 12. september 2018
Kliimaalane juhtimine ja teave Taotluse esitamise tähtaeg 12. september 2018
Keskkond ja ressursitõhusus

Kontseptsioon (kuni 10 lk-d) 12. juuni 2018

Tagasiside oktoober 2018

Taotluse esitamise tähtaeg jaanuar 2019 (juhul kui kontseptsioon kiidetakse heaks)

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus

Kontseptsioon (kuni 10 lk-d) 14. juuni 2018

Tagasiside oktoober 2018

Taotluse esitamise tähtaeg jaanuar 2019 (juhul kui kontseptsioon kiidetakse heaks)

Keskkonnaalane juhtimine ja teave

Kontseptsioon (kuni 10 lk-d) 14. juuni 2018

Tagasiside oktoober 2018

Taotluse esitamise tähtaeg jaanuar 2019 (juhul kui kontseptsioon kiidetakse heaks)

Ettevalmistusprojektid  
Integreeritud projektid

5. september 2018 kontseptsiooni esitamise tähtaeg;

Täieliku taotluse esitamine: 14. märts 2019

Tehnilise abi projektid 8. juuni 2018
Tegevustoetused 28. juuli 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pane tähele!

Oluline kriteerium taotluste hindamisel on lahendatava keskkonnaprobleemi suurus Euroopa tasemel, mistõttu projekti Euroopa-mõõde on väga oluline. Taotlused peavad olema tehniliselt ja finantsiliselt hästi ette valmistatud. Projektid, mida rahastatakse LIFE programmist on reeglina mahukad, kuid toetuse korral võib selle suurus olla kuni 55 protsenti projekti eelarvest. Koostöö teiste osapooltega ei ole kohustuslik, kuid praktika näitab, et rahvusvahelise partneri kaasamine tõstab taotluse edukust.

Vormikohased projektitaotlused tuleb esitada  e-taotluse süsteemis (eProposal).

Täpsem informatsioon programmi ja taotlemise kohta on kättesaadavad Euroopa Komisjoni koduleheküljelt siit ning detailsed juhendmaterjalid taotlejatele siit.

Euroopa Komisjoni tööprogramm

Programmi haldamiseks on Euroopa Komisjon vastu võtnud rakendusakti "Programmi LIFE mitmeaastane tööprogramm 2014-2017", mis loob raamistiku programmi haldamiseks nelja aasta jooksul. Perioodiks 2018-2020 kinnitatakse uuendatud rakendusakt. See sisaldab suunavat eelarvet ja valdkondlikke prioriteete, selgitab valikumetoodikat ja kehtestab tulemusnäitajad kahe LIFE allprogrammi – keskkonna ja kliimameetme – kohta. Kogueelarve projektide rahastamiseks sellel perioodil keskkonna ja kliimameetme allprogrammile on vastavalt 1,1 mld eurot ja 0,36 mld eurot.

Juhendid

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 2018 (kogupakett, inglise keeles)

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Keskkond ja ressursitõhusus 2018 (kogupakett, inglise keeles)

Keskkond ja ressursitõhusus 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Keskkonnaalane juhtmine ja teave 2018 (kogupakett, inglise keeles)

Keskkonnaalane juhtimine ja teave 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Kliimameetmed 2018 (kogupakett, inglise keeles)

Kliimameetmed 2018 (tõlgitud taotlemise juhend, eesti keeles)

Abimaterjalid

Milline rahastusprogramm on sobilikum?

Saamaks selgust, milline EL rahastamisprogramm (LIFE või mõni teine ELi programm) või milline LIFE'i allprogramm on idee teostuseks sobilik, võib abi leida sellest selgitavast dokumendist.

Näited parimatest projektidest

Sellelt lehelt leiab näiteid parimatest projektidest, mis LIFE programmi raames teostatud. Samuti on otsingusüsteemi abil kättesaadavad kõik LIFE projektid.

Kõikide LIFE programmist rahastatud projektidega saab tutvuda projektide andmebaasis