TAOTLEMINE

Infoks taotlejale:
LIFE programmi vahendite kasutamiseks korraldatakse igal aastal üle-euroopaline taotlusvoor, millest tohivad osa võtta nii mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud.

Taotluste esitamise tähtajad on erinevad sõltuvalt prioriteetvaldkonnast. 2018. aastast on toetusmäär kuni 55%, erandiks on looduskaitseprojektid, mille toetusmäär kogu perioodi vältel on 60%. Euroopa seisukohalt prioriteetsete liikide ja elupaigatüüpide puhul kuni 75%.

LIFE programm on Euroopa Komisjoni tsentraalselt hallatav rahastamisvahend. Euroopa Komisjon on programmi juhtüksus, projekti haldamise s.h taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud EASME-le (Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet).

Juhul, kui taotlusega koos on tarvis esitada A8 vorm, tuleb sellest vähemalt üks kuu enne taotluse esitamise tähtaega Keskkonnaministeeriumile teada anda.

Keskkonnaministeeriumis töötavad LIFE kontaktisikud, kes on valmis taotlejaid nõustama ning taotlusi läbi vaatama. Kontaktisikud saavad viidata taotluses olevatele puudustele ning anda nõu, kuidas taotlust parandada või täiendada. Kontaktisikute andmed on leitavad kontaktide lehelt.

Pane tähele!

Oluline kriteerium taotluste hindamisel on lahendatava keskkonnaprobleemi suurus Euroopa tasemel, mistõttu projekti Euroopa-mõõde on väga oluline. Taotlused peavad olema tehniliselt ja finantsiliselt hästi ette valmistatud. Projektid, mida rahastatakse LIFE programmist on reeglina mahukad, kuid toetuse korral võib selle suurus olla kuni 55 protsenti projekti eelarvest. Koostöö teiste osapooltega ei ole kohustuslik, kuid praktika näitab, et rahvusvahelise partneri kaasamine tõstab taotluse edukust.

Vormikohased projektitaotlused tuleb esitada  e-taotluse süsteemis (eProposal).

Täpsem informatsioon programmi ja taotlemise kohta on kättesaadavad Euroopa Komisjoni koduleheküljelt siit ning detailsed juhendmaterjalid taotlejatele siit.

Euroopa Komisjoni tööprogramm

Programmi haldamiseks on Euroopa Komisjon vastu võtnud rakendusakti "Programmi LIFE mitmeaastane tööprogramm 2014-2017", mis loob raamistiku programmi haldamiseks nelja aasta jooksul. Perioodiks 2018-2020 kinnitatakse uuendatud rakendusakt. See sisaldab suunavat eelarvet ja valdkondlikke prioriteete, selgitab valikumetoodikat ja kehtestab tulemusnäitajad kahe LIFE allprogrammi – keskkonna ja kliimameetme – kohta. Kogueelarve projektide rahastamiseks sellel perioodil keskkonna ja kliimameetme allprogrammile on vastavalt 1,1 mld eurot ja 0,36 mld eurot.

Abimaterjalid

Milline rahastusprogramm on sobilikum?

Saamaks selgust, milline EL rahastamisprogramm (LIFE või mõni teine ELi programm) või milline LIFE'i allprogramm on idee teostuseks sobilik, võib abi leida sellest selgitavast dokumendist.

Näited parimatest projektidest

Sellelt lehelt leiab näiteid parimatest projektidest, mis LIFE programmi raames teostatud. Samuti on otsingusüsteemi abil kättesaadavad kõik LIFE projektid.

Kõikide LIFE programmist rahastatud projektidega saab tutvuda projektide andmebaasis