Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Looduskaitse

Flying Squirrel LIFE

Kontakt:
Kestus:
08/2018 - 03/2025
Käimasolev
Eelarve:
8 886 666.00€

Eesti-Soome ühisprojekt Flying Squirrel LIFE („Co-operation for improving the conservation of the Flying squirrel in Europe”), LIFE17 NAT/FI/000469 keskendub lendorava olemasolevate elupaikade säilitamisele ja elupaigavõrgustiku taastamisele. 

Partnerid

Projekti juhtpartner on Soome Metsavalitsus (Metsähallitus), Eesti partnerite tegevusi koordineerib Keskkonnaamet ning lisaks on projekti kaasatud 13 partnerit Soomest ning 5 Eestist:

  • Keskkonnaamet
  • Riigimetsa Majandamise Keskus
  • Eestimaa Looduse Fond
  • Erametsaliit
  • Metsakorralduse büroo

Taust

Lendorav (Pteromys volans) kuulub Eestis I kaitsekategooriasse ning teda esineb Euroopa Liidu riikidest ainult Eestis ja Soomes. Maailmas leidub lendoravat ka Venemaal, Valgevenes, Hiinas ja Koreas. Eestis on lendorava levik viimase sajandi jooksul tugevalt vähenenud ja tänapäeval võib teda leida vaid Virumaa vanades metsades. Teistes piirkondades on lendorav suure tõenäosusega välja surnud. Ka Virumaal on lendorava levila võrreldes varasemate perioodidega oluliselt ahenenud ja nüüdseks ka killustunud. Kui 2008. a oli veel 62 asustatud lendorava leiukohta, siis kümme aastat hiljem on teada vaid 46 asustatud leiukohta.

Eesmärgid

Lendorava asurkonna säilimist mõjutavatest ohuteguritest on kriitilise tähtsusega elupaikade isoleeritus ja kadumine ning asurkonda moodustavate loomade väike arv. Lisaks ohustab liiki kisklus. Prioriteetsete tegevustena liigi kaitsel nähakse ette lendoravale potentsiaalsete sobivate elupaikade inventeerimist, et tagada tema elupaikade ja ühendusteede olemasolu vajalikus mahus. Olulised tegevused on ka kunagiste lendorava elupaikade taastamine, tehispesade paigaldamine ja hooldus, kisklussurve vähendamine, liigi asurkondade isoleerituse uuringud ning piirkondlike maaomanike nõustamine.

Lendorava kaitse pikaajaliseks eesmärgiks on lendorava elujõulise asurkonna tagamine, mis koosneks vähemalt 250-st asustatud leiukohast.

Tegevused

Projekti esimeses etapis inventeeritakse teadaolevaid ja potentsiaalseid lendorava elupaiku, tehakse telemeetrilisi uuringuid ning modelleeritakse asurkonna elupaikade võrgustik. Saadud tulemusi kasutatakse metsakujunduskavade koostamiseks eesmärgiga tagada lendorava elupaikade ja neid ühendavate koridoride metsade taastamine ja säilimine pikas perspektiivis. Metsakujunduskavades ette nähtud taastamistöid tehakse kokku 1400 hektaril. Toetava tegevusena liigikaitsel paigaldatakse lendorava elupaikadesse täiendavaid pesakaste.

Ka iga lendorava huviline saab ise kaasa lüüa lendorava kaitsel, osaledes projekti raames korraldatavatel loodustalgutel ja omandades uusi teadmisi lendoravale pühendatud seminaridelt, õppereisidelt ja peagi loodavalt lendorava püsiekspositsioonilt Iisaku looduskeskuses.