FLYING SQUIRREL LIFE

Keskkonnaamet koos partneritega alustab lendorava elupaigavõrgustiku taastamist.

Eesti-Soome ühisprojekt „Co-operation for improving the conservation of the Flying squirrel in Europe” keskendub lendorava olemasolevate elupaikade säilitamisele ja elupaigavõrgustiku taastamisele.

Projekti juhtpartner on Soome Metsavalitsus (Metsähallitus), Eesti partnerite tegevusi koordineerib Keskkonnaamet ning lisaks on projekti kaasatud 13 partnerit Soomest ning 5 Eestist (Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Eestimaa Looduse Fond, Erametsaliit ja Metsakorralduse büroo). Projekti põhirahastajaks on Euroopa Liidu LIFE-programm ning kaasrahastajaks SA KIK ja kõik projekti partnerid. Projekti tegevusi viiakse ellu aastatel 2018 – 2025.

 Lendorava elupaikade taastamisprojekti alad Soomes ja Eestis

Projektialade kaart Soomes ja Eestis

Lendorava elupaikade taastamisprojekti alad Eestis

Lendorava projekti alad Eestis

Milline on lendorava arvukus ja seisund?

Lendorav (Pteromys volans) kuulub Eestis I kaitsekategooriasse ning teda esineb Euroopa Liidu riikidest ainult Eestis ja Soomes. Maailmas leidub lendoravat ka Venemaal, Valgevenes, Hiinas ja Koreas. Eestis on lendorava levik viimase sajandi jooksul tugevalt vähenenud ja tänapäeval võib teda leida vaid Virumaa vanades metsades. Teistes piirkondades on lendorav suure tõenäosusega välja surnud. Ka Virumaal on lendorava levila võrreldes varasemate perioodidega oluliselt ahenenud ja nüüdseks ka killustunud. Kui 2008. a oli veel 62 asustatud lendorava leiukohta, siis kümme aastat hiljem on teada vaid 46 asustatud leiukohta.

Lendorava asustatud leiukohtade graafikust saab näha, kuidas liigi leiukohtade arv on viimastel aastatel muutunud.

Lendorava asustatud leiukohtade graafik viimaste aastate muutuste kohta.

Lendorava asurkonna säilimist mõjutavatest ohuteguritest on kriitilise tähtsusega elupaikade isoleeritus ja kadumine ning asurkonda moodustavate loomade väike arv. Lisaks ohustab liiki kisklus. Prioriteetsete tegevustena liigi kaitsel nähakse ette lendoravale potentsiaalsete sobivate elupaikade inventeerimist, et tagada tema elupaikade ja ühendusteede olemasolu vajalikus mahus. Olulised tegevused on ka kunagiste lendorava elupaikade taastamine, tehispesade paigaldamine ja hooldus, kisklussurve vähendamine, liigi asurkondade isoleerituse uuringud ning piirkondlike maaomanike nõustamine.

Lendorava kaitse pikaajaliseks eesmärgiks on lendorava elujõulise asurkonna tagamine, mis koosneks vähemalt 250-st asustatud leiukohast.

Lendoravat pildistas Rainar Kurbel.

Lendoravat pildistas Rainar Kurbal.

Kuidas lendoravat kaitsta?

Projekti esimeses etapis inventeeritakse teadaolevaid ja potentsiaalseid lendorava elupaiku, tehakse telemeetrilisi uuringuid ning modelleeritakse asurkonna elupaikade võrgustik. Saadud tulemusi kasutatakse metsakujunduskavade koostamiseks eesmärgiga tagada lendorava elupaikade ja neid ühendavate koridoride metsade taastamine ja säilimine pikas perspektiivis. Metsakujunduskavades ette nähtud taastamistöid tehakse kokku 1400 hektaril. Toetava tegevusena liigikaitsel paigaldatakse lendorava elupaikadesse täiendavaid pesakaste.

Ka iga lendorava huviline saab ise kaasa lüüa lendorava kaitsel, osaledes projekti raames korraldatavatel loodustalgutel ja omandades uusi teadmisi lendoravale pühendatud seminaridelt, õppereisidelt ja peagi loodavalt lendorava püsiekspositsioonilt Iisaku looduskeskuses.

Lendoravat pildistas Uudo Timm.

Lendoravat pildistas Uudo Timm.

Lisainfot jagavad:
Tõnu Laasi, Keskkonnaameti projektijuht, tonu.laasi@keskkonnaamet.ee, +372 58 180 755
Uudo Timm, Keskkonnaameti projektiekspert, uudo.timm@keskkonnaamet.ee, +372 513 1389
Kaupo Kohv, RMK looduskaitseosakonna juhataja, kaupo.kohv@rmk.ee, +372 5349 7924
Arpo Kullerkupp, Eesti Erametsaliidu juhatuse nõunik, arpo.kullerkupp@erametsaliit.ee, +372 525 1026
Silvia Lotman, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige, looduskaitse ekspert, silvia@elfond.ee, +372 526 2013
Lembit Maamets, Metsakorralduse Büroo juhataja, lembit.maamets@metsakorraldus.ee, +372 509 4226

LIFE logo    KIKi logo    Natura 2000 logo