KARULA

 

Karula

Natura 2000 biotoopide kaitse Karula rahvuspargis (Conservation of Natura 2000 biotopes in Karula National Park, LIFE02 NAT/EE/008559)

Kontakt

Projektijuht René Freiberg

Projekti viis ellu Karula Rahvuspargi Administratsioon

Projekti kodulehekülg puudub

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 263 995,00 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 197 996,00 € (75%)

Projekti kestvus: 01/11/2001 – 31/12/2004

Taust

Traditsioonilise maaharimise kokkukukkumisega on suur osa poollooduslike kooslusi jäänud hooldamata ning aja jooksul on need võsastunud ja sealne liigirikkus on vähenenud.

Eesmärk

Projekti eesmärk oli taastada ja hooldata Karula Rahvuspargis olevad poollooduslikud kooslused ning seeläbi tagada ohustatud liikide elupaikade säilimine.

Tegevused

  • Osteti koosluste hooldamiseks traktor.
  • Aastatel 2002-2003 taastati 70 ha rohumaid.
  • Poollooduslike hooldamiseks soetati loomad (22 lammast, 2 hobust ja 11 lihaveist).
  • 2004 aastal toetati projektist 391 ha poollooduslike koosluste hooldamist.
  • Teavitustegevused: koolitused ja seminarid, koduleht ja infovoldik.
  • Loodi matkaradu.