Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Keskkond

LIFE AskREACH

Kontakt:
MTÜ Balti Keskkonnafoorum
Kestus:
09/2017 - 08/2023
Käimasolev
Eelarve:
6 996 368.00€

LIFE AskREACH aitab tarbijatel ja ettevõtetel kohaldada ELi direktiivis REACH kehtestatud õigust teada tarbekaupades sisalduvaid eriti ohtlikke aineid ("Enabling REACH consumer information rights on chemicals in articles by IT-tools"), LIFE16 GIE/DE/000738.

Partnerid

Juhtpartner on Saksamaa Keskkonnaagentuur. Balti Keskkonnafoorum osaleb projektis assotsieeruva partnerina.

Taust

REACHi eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse. See annab tootjatele, importijatele ja kemikaalide allkasutajatele stiimulid, et nad asendaksid eriti ohtlikud ained sobivate alternatiividega. REACH ei määratle mitte ainult toodete tarnijate kohustust teavitada tarneahela lõpus olevatest eriti ohtlikest ainetest, vaid kehtestab ka tarbijate õiguse saada teavet. See REACH-määruse artikli 33 lõikes 2 sätestatud õigus annab tarbijatele õiguse saada toodete tarnijatelt 45 päeva jooksul teavet eriti ohtlike ainete (püsivad, bioakumuleeruvad ja/või toksilised, kantserogeensed, mutageensed, sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad või hingamisteed tundlikustavad ained) sisalduse kohta kõnealustes toodetes ning teavet toote ohutu kasutamise kohta. See teabevoog eeldab tõhusat teabevahetust kõigi tarneahela osaliste vahel toodete sisendmaterjalides sisalduvate SVHC-de kohta (REACH-määruse artikli 33 lõige 1). ECHA 2016. aasta aruande kohaselt, mis käsitleb REACH-määruse toimimist, on "selgeid märke sellest, et toodete tarneahelates ei edastata piisavalt teavet toodetes sisalduvate ainete kohta".

Eesmärgid

  • Tarbijate teadlikkuse tõstmine toodetes esinevate eriti ohtlike ainete (VOA) kohta.
  • Anda tarbijatele võimalus teha vastutustundlikke ostuotsuseid.
  • Tarnijate teadlikkuse tõstmine nende kohustusest täita REACHi teabekohustusi.
  • Tarbijate ja tarnijate vahelise VOA-teemalise teabevoo parandamine.
  • Tarneahela kommunikatsiooniprotsesside parandamine eesmärgiga asendada VOA ohutumate alternatiividega.

Tulemused

Projekti käigus on välja töötatud andmebaas, kuhu tootjad ja tarnijad saavad sisestada infot toodetes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta. Andmebaas on ühendatud nutitelefoni rakendusega Scan4Chem, mida tarbijad saavad kasutada toodetes leiduvate väga ohtlike ainete kohta teabe saamiseks. Kui soovitud andmed pole andmebaasis veel saadaval, saadetakse tootetarnijale teabenõue.

Koduleht