LIFE BALTACTHAZ

 

LIFE BaltActHaz

Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres (Baltic actions for reduction of pollution of the Baltic Sea from priority hazardous substances, LIFE07 ENV/EE/000122)

Kontakt

Projektijuht: Kertu Kirit Sild, kertukirit.sild@bef.ee, tel +372 6597028      

Projekti viivad koostöös ellu MTÜ Balti Keskkonnafoorum, OÜ Hendrikson & Ko (Hendrikson), Estonia OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EERC), Estonia AS Tarkon, Estonia AS Eskaro, Estonia Baltic Environmental Forum Latvia (BEF LV) Institute for Aquatic Environment (LIAE) , Estonia Latvian State Environmental Services (LSES), Latvia SIA Tenax, Estonia SIA REBIR, Estonia Baltic Environmental Forum Lithuania (BEF LT) Lithuanian Environmental protection Agency (EPA) Vilnius Regional Environmental Protection Department, Lithuania Klaipeda Regional Environmental Protection Department (Klaipeda) , Lithuania Šiauliai Regional Environmental Protection Department, Lithuania UAB "Vilniaus vandenys", Lithuania AB "Vienybé", Lithuania UAB "Panevézio Aurida", Lithuania AS Estko

Projekti kodulehekülg: http://www.baltacthaz.bef.ee/index.php?id=30&lang=2

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 1,715,632 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 851,816 € (49,6%)

Kaasrahastus: Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu Ministeerium ning Leedu Vabariigi Keskkonnaministeerium

Projekti kestvus: 1/01/2009– 30/06/2012

Taust

2008. aastal jõustas Euroopa Liit (EL) uued direktiivid, mis kehtestasid liikmesriikidele kohustuse esitada aruandeid prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete esinemise ja nende kontsentratsioonide kohta veekeskkonnas. Siiski ei ole piisavalt teavet vee raamdirektiivis (VRD) määratletud ohtlike ainete esinemise kohta Balti riikide pinnavees ja nende päritolu allikate kohta. Balti riikide pinnavees ja heitvees esinevate ohtlike ainete seiret ega ka nende päritolu uuringuid ei olnud varem tehtud. Tööstusettevõtetel ja riiklikel ametiasutustel puudub tegelik ülevaade, kui palju ohtlikke aineid jõuab turule toorainetes või segudes, kui suur osa nimetatud ainetest tekib tööstusprotsessides või tootmises ning kust ohtlikud ained meie vetesse pääsevad. Sellises olukorras ei ole pikemas perspektiivis võimalik teha asjakohaseid otsuseid – kuni ohtlike kemikaalide kasutamise ja keskkonda heitmise kohta ei ole kogutud piisavalt usaldusväärseid andmeid. Eesti, Läti ja Leedu üldsuse arusaam ohtlike ainete päritolust ja mõjust oli piiratud ning seetõttu ebapiisav ametivõimudelt ja tööstusettevõtetelt tõsiseltvõetavate meetmete nõudmiseks.

Eesmärk

Projekti eesmärgid olid:

 1. Uurida valitud ohtlike ainete esinemist Eesti, Läti ja Leedu veekeskkonnas;
 2. Uurida selliste ohtlike ainete võimalikke päritoluallikaid;
 3. Esitada riiklikele ametiasutustele ettepanekuid ohtlike  ainete vähendamise võimalike strateegiate ja tulevikus rakendatavate vee järelevalveprogrammide väljatöötamiseks;
 4. Tõhustada keskkonnalubade süsteemi;
 5. Parandada kemikaalijuhtimist  ettevõtetes (ainete tuvastamine, kasutamine ja asendamine);
 6. Suurendada Balti riikide sidusrühmade teadlikkust ja edendada nende koostööd.

Tegevused

 • Uurida kokku 130 ohtlikku ainet, mis kuuluvad 12 ainerühma (alküülfenoolid ja nende etoksülaadid, tinaorgaanilised ühendid, polübroomitud difenüüleetrid, lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid, ftalaadid, polüaromaatsed süsivesinikud, lenduvad orgaanilised ühendid, pestitsiidid, raskmetallid, perfluoroühendid)
 • Proovide võtmine pinnaveest ja põhjasetetest ning Eestis ja Lätis asuvate reoveepuhastusjaamade heitveest ja reoveesetetest
 • Läänemerre jõudmise allikate uurimiseks võetakse Eestis, Lätis ja Leedus analüüse mitmesugustel tööstusaladel tekkivast heitveest ning teatud liiki ettevõtetes, sealhulgas pesumajades ja autopesulates, tekkivast heitveest, prügilate filtraatidest ja elamupiirkondade reoveest
 • Ohtlikke ainete kaardistamine tootmisettevõtte tasandil ning loetelude põhjal partnerettevõtetes ohtlike ainete tuvastamine ning koostöös asjatundjatega asendusmeetmete koostamine
 • Kõigi sidusrühmade kaasamine keskkonnalubade täiustamise protsessi
 • Balti riikide innustamine muutma oma õigusakte ning algatama riiklike ametiasutuste ja ettevõtete teadmiste ja võimekuse edendamise protsesse