NATURALLYEST-LIFE

 

NaturallyEst-LIFE

Natura2000 alade võrgustiku propageerimine Eestis, kohalike kogukondade ja looduskaitse huvide üksteisele lähendamine (Piloting Natura2000 communication in Estonia, LIFE16 GIE/EE/000665)

Kontakt

Projektijuht  Mari Kaisel, mari@elfond.ee, tel +372 53433346                    

Projekti viivad koostöös ellu SA Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool, Keskkonnaõiguse Keskus ja OÜ Looduskiri

Projekti kodulehekülg: http://elfond.ee/

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 654,350 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 390,810 € (60%)

Kaasrahastus: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestvus: 15/09/2017 – 15/03/2022

Taust

Eesti on elurikkuse poolest EL-s üks eesrindlikumaid riike, mistõttu kuulub ligi 17% Eesti maismaast üle-euroopalise tähtsusega looduskaitsealade (nn Natura 2000) võrgustikku. Samas sai see võrgustik loodud suhteliselt kiiresti ja lühikese aja jooksul ning neil kehtivad piirangud on tavainimese jaoks keerulised, mis tekitab sageli konflikte erinevate osapoolte vahel. Suur osa maapiirkondade majandustegevusest kasutab ühel või teisel moel Eesti loodust ja selle väärtusi. Selleks, et Eesti ja Euroopa jaoks olulisi loodusväärtusi säilitada, vajavad tegevused mõnel juhul reguleerimist ja mõnel juhul koguni piiramist. Kui ka riigipoolne selgitus jääb väheseks või liiga ametlikuks on teineteisemõistmine keeruline ja selle pinnalt võivad sündida konfliktid, mis omakorda kujundavad looduskaitsesse suhtumist.  Eestimaa Looduse Fond loodab üheskoos maahooldajate, kohalike elanike ning looduskaitse riiklike võtmeisikutega selles küsimuses sammukese edasi astuda.

Eesmärk

Looduskaitsega seotud ühiskondliku diskussiooni elavdamine ja konfliktide leevendamine kohalike kogukondade, maaomanike ning looduskaitse võtmeisikute vahel.

Tegevused

  • Avaliku arvamuse uuringud ja fookusgrupid
  • Õigusabi pakkumine looduskaitse konfliktide lahendamiseks
  • Lahendatud juhtumite tutvustamine laiemale avalikkusele
  • Natura 2000 käsiraamatu loomine
  • Koolitused
  • Õppe- ja talgureisid
  • Rahvateaduse kampaaniad
  • Loodusretked ja väliüritused
  • Kogemuste vahetamine Ida-Euroopa regioonis

Projekti käigus lahendatakse Natura aladega seotud konflikte kohalike kogukondade ja looduskaitse administratsiooni vahel. Juhtumite õiguslikku poolt analüüsib Keskkonnaõiguse Keskus ning pakub välja mõistlikke ning kõiki osapooli rahuldavaid juriidiliselt korrektseid lahendusi. Lahendatud juhtumeid tutvustatakse loodusretkede ja väliürituste käigus laiemale avalikkusele eesmärgiga näidata Natura 2000 kui tõhusat ja paindlikku looduskaitselist mehhanismi.