RAPINA

 

Rapina

Natura 2000 biotoopide kaitse Räpina poldril (Conservation of NATURA 2000 biotopes in Räpina polder, LIFE03 NAT/EE/000180).

Kontakt

Projektijuht Priit Voolaid, priit.voolaid@keskkonnaamet.ee

Projekti viis ellu Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon regioon

Projekti kodulehekülg puudub

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 411 691,00 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 205 846,00 € (50%)

Projekti kestvus: 01/08/2003 – 31/10/2006

Partnerid:

Maaülikool

Räpina Vallavalitsus

Räpina Aianduskool

Taust

Räpina polder on rahvusvahelise tähtsusega linnuala, kus pesitseb ja rändab arvukalt mitmeid ohustatud ja kaitsealuseid linnuliike. Pesitsejatest on linnukaitselisest aspektist olulisemad liigid rukkirääk, mustviires ja väikekajakas, kelle jaoks Räpina polder on Eestis üks paremaid alasid. Läbirändajatest on tähtsamad liigid sookurg ja suur-laukhani. Polder on ka oluline veelindude ja kurvitsaliste peatus- ja pesitsuspaik. Rändeperioodi jooksul läbib ala kokku kuni 1,5 miljonit lindu. Antud ala on tähtsaim rändlindude koondumisala (nn. pudelikael) kogu Ida-Eestis.

Eesmärk

Projekti eesmärkideks olid:

1. stabiliseerida rukkiräägu (Crex crex) ja hüübi (Botaurus stellaris) populatsioonid, säilitades neile sobilikud elupaigad;

2. toetada Keskkonnaministeeriumi linnukaitsealade (SPA) majandamissüsteemi väljatöötamisel, mis kindlustaks väärtuslikud elupaigad ohustatud linnuliikidele;

3. stabiliseerida ohustatud veelindude populatsioonid luues stabiilsed märgala piirkonnad;

4. valmistada ette kaitsekorralduskava 1555 ha suuruse potentsiaalse linnukaitseala majandamiseks projekti ajal ja peale seda ning alustada selle strateegia elluviimist;

5. koolitada kohalikku elanikkonda ja kaasata nad keskkonnakaitsealastesse tegevustesse.

Tegevused

  • 2004. a. viidi Räpina poldril läbi kompleksinventuur, mille käigus saadi ülevaade ala mullastikust, elupaikadest ning loomastikust.
  • 2005. aastal kinnitati Räpina polder hoiualaks, mis on Eestis üks kaitseala liike.
  • Koostati kaitsekorralduskava ala kaitse korraldamiseks.
  • 2006. a. soetas keskkonnaministeerium LIFE projekti raames 19 lihaveist, kes hakkasid hooldama Räpina poldrile jäävaid poollooduslikke kooslusi.
  • Rajati püsimärgala.
  • Korrastatud kunagine populaarne Peipsi ranna puhkeala ja ujumisrand hoiuala lõunaotsas. Kolme aasta jooksul koostati alale detailplaneering, viidi läbi keskkonnamõjude hindamine, puhasti rannaala võsast ja pilliroost, rajati puhkekohad ja käimlad, püstitati vaatlustorn ja infotahvlid hoiuala ja selle väärtuste kohta.
  • Samuti korrastati ja hooldati Räpina poldrit läbivat matkarada ja selle rajatisi.
  • Teavitus- ja koolitustegevused.