SILMA

 

Silma

Ohustatud liikide elupaikade taastamine Silma looduskaitsealal (Restoration of habitats of endangered species in Silma Nature Reserve, LIFE03 NAT/EE/000181)

Kontakt

Projektijuht Kaja Lotman, kaja.lotman@keskkonnaamet.ee

Projekti viis ellu Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon

Projekti kodulehekülg puudub

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 704 214,00 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 504 292,00 € (71,6%)

Projekti kestvus: 01/11/2002 – 31/10/2006

Partnerid:

MTÜ Silma Märgala

MTÜ Läänerannik

Taust

Eesti läänerannik ja sealsed saared on unikaalsed, kuna maapind tõuseb merepinnast vaikselt, kuid järjepidevalt kõrgemale. See loob rikkaliku ja mitmekesise looduskeskkonna, mis sobib elupaigaks paljudele ohustatud liikidele. Poollooduslike koosluste säilitamiseks on vajalik tagada nende hooldamine, kuid paraku on karjatamise lakkamisega rannikuelupaigad roostunud ja kinni kasvanud, mis omakorda on mõjutanud haruldaste liikide olukorda. 

Eesmärk

Projekti eesmärgiks oli taastada ja säilitada pool-looduslikke rannikuelupaiku, luues seeläbi sobivad elamis- ja rändeaegsed peatumistingimused ohustatud liikidele. Erilise tähelepanu all on üleeuroopaliselt ohustatud väike-laukhani (Anser erythropus) ja juttselg-kärnkonn ehk kõre (Bufo calamita), kelle jaoks on tähtsad rannaniidud, ning rukkirääk (Crex crex), keda kohtab meie looaladel.

Tegevused

  • Vormsil, Osmussaarel ja Silma looduskaitsealal hooldati projekti jooksul kokku ligi 1100 ha rannikualasid.
  • Vormsil on talunike ja maaomanikega koostöös Rumpo, Diby ja Hosby rannaalal taastati üle saja hektari niidualasid, paigaldati kümneid kilomeetreid karjaaedu, oluliselt suurendati  lihaveiste ja lambakarja ning rannamaastiku hooldamiseks toodi sinna hobused.
  • Saarel kasutati projekti raames ostetud niiduhooldustehnikat.
  • Rajatud matkarada ja paigaldati infotahvlid. Samuti korraldati õppepäevi.
  • Projekti raames valmis film ning infovoldik.