Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Looduskaitse

LIFE Baltic Sturgeon

Kontakt:
Mart Thalfeldt
Kestus:
09/2022 - 12/2027
Käimasolev
Eelarve:
1 128 011.00€

Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes ehk LIFE Baltic Sturgeon ("Bringing back the extinct sturgeon into the North-Eastern Baltic Sea")LIFE21/NAT/EE/101074368

Partnerid

  • RMK Põlula kalakasvatustalitus (juhtpartner)
  • Eesti Loodushoiu Keskus
  • Soome loodusvarade instituut (LUKE)

Taust

Projekti eesmärk on HELCOMi 2020. aastal kinnitatud Läänemere tuura kaitse ja populatsiooni taastamise kava (Helcom action plan for the protection and recovery of the Baltic sturgeon Acipenser oxyrinchus, 2019-2029) täitmine Eestis.

Eesmärgid

Projekti eesmärk on panna alus elujõulisele läänemere tuura asurkonnale Eesti rannikumeres ja Soome lahe piirkonnas. Selle saavutamiseks on ainus tee noorjärkude asustamine pikema aja jooksul. Projekti käigus asustatakse 500 000 erinevas vanuses noort tuura. Suurem osa vahetult peale koorumist Saksamaal asuvas inkubatsioonikeskuses, osa kasvatatakse asustamisküpseks RMK Põlula kalakasvatuskeskuses kuni kolmeaastaseks. Oluline on erinevate huvigruppide teavitamine ja koostöö kalurite ja kalastajatega. Kalureid kaasatakse aktiivselt projekti tegevustesse, et suurendada teadmisi ja kujundada positiivset suhtumist ning tagada selle ikoonilise kala kaitse Eesti vetes.

Tegevused

  • Bioloogilise mitmekesisuse suurendamine Natura 2000 aladel Läänemeres tuura populatsioonide taastamise abil Soome lahes ja Lääne-Eesti rannikul;
  • Liigi kaitseks ja taastamiseks koostatud Läänemere tuura kaitse ja populatsiooni taastamise kava elluviimine;
  • Osalemine Läänemere tuura elupaikade ja liigi kaitsega seotud küsimuste lahendamisel rahvusvahelises koostöös;
  • Asustamise algmaterjali tootmine;
  • Erinevas vanuses tuura noorkalade ettekasvatamine ja asustamine Narva ja Pärnu jõkke sealsete asurkondade taasloomiseks;
  • Abinõude väljatöötamine kaitsealuse tuura kaaspüügi vähendamiseks;
  • Tuura seireks sobivate meetodite väljatöötamine ja seire läbiviimine.

Koduleht