Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Looduskaitse

LIFE CONNECTING MEADOWS

Kontakt:
Kestus:
12/2020 - 12/2025
Käimasolev
Eelarve:
1 373 000.00€

Muhu saare poollooduslike koosluste sidususe suurendamine ja selleks kasutatud meetodite viimine laiemasse kasutusse (Restoring and connecting semi-natural meadow habitats on Muhu island), LIFE19 NAT/EE/001006.

Partnerid

  • Eesti Maaülikool (juhtpartner)
  • MTÜ Elurikas Eesti
  • Pärandkoosluste Kaitse Ühing
  • Gotland Meadow Committee 

Taust

Väikestel ja eraldiseisvatel niidulappidel kasvavaid rohumaaliike ähvardab tõsine oht geneetilise mitmekesisuse kaotamiseks. Uuringud näitavad, et maastikuline levik on oluline protsess, mis on seotud taimestiku taastumisega ning bioloogilise mitmekesisuse ja geneetilise mitmekesisuse säilitamisega pärast taastamist. Killustunud maastikel on seemnete ja geneetilise materjali levik sageli häiritud, mis põhjustab ebaõnnestumist nii liigirikkuse spontaanses taastumises kui ka geneetiliselt mitmekesiste populatsioonide loomises ja säilitamises. Läänemere Lääne-Eesti saarestikus asuv Muhu saar on ainulaadne ala, kus on palju ELi loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) esmatähtsate poollooduslike rohumaade elupaigatüüpe ja suhteliselt hästi säilinud traditsiooniline eluviis. Hiljuti läbi viidud uuringus poollooduslike rohumaakoosluste jätkusuutliku majandamise kohta leiti muu hulgas, et poollooduslike niitude majandajatele puuduvad kindlad ja põhjalikud nõuanded.

Eesmärgid

Muhu saare poollooduslike rohumaade taastamise projekt, mis tegeleb sidususe loomisega kahel tasandil:

  • Fragmenteerunud pärandniitude ühendamine maastikus selleks, et neile omased liigid saaksid säilitada geneetilise mitmekesisuse.
  • Looduskaitsjate, talunike ja teiste huvigruppide ühendamine, et aidata säilitada mitmekesine maastik ja liigirikkus.

Tegevused

Projekti toel on saarel kavas taastada 200 hektarit rohumaad, sealhulgas ELi elupaikade direktiiviga määratud kolm esmatähtsat elupaigatüüpi (55 ha puisniite, 40 ha rannaniite ja 115 ha loopealseid), et parandada nende omavahelist sidusust ja toetada liigrikkust. Projektialad asuvad Lääne Eestis, Muhu saarel. See on unikaalne ala, kus on kõrge kontsentratsioon erinevaid tüüpe pärandniite ning küllalt hästi säilinud traditsiooniline elustiil. 

Projekti raames luuakse taastatavatele aladele tingimused nende alade jätkusuutlikuks majandamiseks. Selleks viiakse läbi erinevaid tegevusi nagu teavitustegevused, karjatamis- ja niitmistehnika soetamine, pärandniitudelt pärit toodete märgi loomine, nõustajate koolitamine jms.

Muhu saart iseloomustab ökoloogiliselt oluliste poollooduslike rohumaade arvukus. Heinamaade järjest suurem eraldatus tähendab siiski seda, et liigid võivad kaotada oma geneetilise mitmekesisuse. Taastamise käigus luuakse lisaks ökoloogilised koridorid, millega ühendatakse poollooduslike rohumaade killustatud osad.

Koostöös Muhu turismiassotsiatsiooniga tahetakse märgistada virtuaalselt Muhu põhjarannikut läbiv matkarada. Virtuaalne abimees aitaks külastajatel ohutult läbi karjamaade ja rannikuäärsete metsatukkade liikuda.

Muu hulgas on kavas koolitada nõustajaid, kes aitaksid maaomanikel, põllumajandustootjatel ja valitsusametnikel leida viise ja võimalusi rohumaade taastamiseks.

Projekti raames luuakse kommunikatsiooniplatvorm huvigruppidele (maaomanikud, talunikud, looduskaitsjad, ametnikud), et edendada suhtlust ning infovahetust ning veelgi rohkem toetada väärtuslike pärandniitude säilimist.

Oluline osa projektist on kommunikatsioonitegevused pärandniitude väärtuste ja projekti tegevuste tutvustamiseks laiemale publikule.

Demonstreeritakse biomitmekesisuse ja sotsiaalmajandusliku mõju seire abil, et pärandniitude fragmenteerumise vähendamine omab positiivset mõju niitude biomitmekesisusele.

Koduleht