Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Kliima

LIFE LATESTadapt

Kontakt:
Tanel Mätlik
Kestus:
09/2022 - 08/2027
Käimasolev
Eelarve:
5 144 488.00€

LIFE LATESTadapt („Developing and demonstrating portfolio of nature based and smart solutions for improving urban climate resilience in Latvia and Estonia“), LIFE21-CCA-EE-LIFE-LATESTadapt/101074438

Partnerid

Projektil on piiriüleselt 16 osapoolt:

 • Viimsi Vallavalitsus (juhtpartner)
 • Haapsalu linn
 • Rakvere linn
 • Võru linn
 • Narva linn
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • MTÜ Balti Keskkonnafoorum (Eesti)
 • Nordic Botanical OÜ
 • Riia linn
 • Valmiera omavalitsus
 • Cesise linn
 • Läti Regionaalarengu ja Keskkonnaministeerium
 • MTÜ Balti Keskkonnafoorum (Läti)
 • Riia Tehnikaülikool
 • Läti Keskkonnauuringute Keskus
 • MTÜ Baltic Coasts

Taust

Balti riikide kohalike omavalitsuste territooriumide kliimamuutustele vastupanuvõime parandamine on hädavajalik, et lahendada praktilisi linnade kliimaga toimetuleku probleeme ning muuta piirkonnad tulevikus äärmuslike ilmastikunähtuste suhtes vastupidavamaks. 

Eesmärgid

Projekti eesmärk on rakendada erinevaid valgala põhiseid sademevee käitlemise kombineeritud lahendusi, et suurendada Eesti ja Läti omavalitsuste suutlikkust toime tulla äärmuslike ilmaoludega, kiirendades nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel digi- ja rohepööret. Loodavate lahenduste puhul võetakse arvesse parimaid praktikaid nii sademevee taristu digitaallahendustest (nagu targad sademeveesüsteemid) kui ka rohe-sini taristu projektidest (nagu linnalisse ruumi sobituvad looduspõhised lahendused).

Tegevused

Elluviidavad tegevused sisaldavad erinevaid tegevusi, sh vajaduste analüüs, digilahenduste loomine, kaugjuhtimise ja -seiresüsteemide arendus, demonstratsioon-/pilootalade rajamine ning tulemuste mitmekordistamine/ülekandmine, projekti mõju seire ja hindamine ning projekti juhtimine ja aruandlus.

Lisaks viiakse läbi koolitusi, kuidas loodud digitööriistu kasutada ning NBS/SUDS ja GI’sid rajada. Kavas on korraldada üleujutuse alaseid simulatsioone piirkonna osapooltele (sh Viimsile), mis toimuvad looduses, demonstreerimaks, mis lahendused aitavad neid ennetada või mõju leevendada. Korraldatakse erinevaid teavitustegevusi, millega kaasatakse kohalikku kogukonda.

Koos partneritega töötatakse välja säästlikud ja tulemuslikud haljastustehnikad, mida kasutada nii looduspõhistes sademeveelahendustes (NBS/SUDS) kui ka rohetaristuprojektides (GI) laiemalt – seemnesegud ja külvilahendused, kus on konkreetsed taimed, mis sobituvad looduspõhiste lahendustega ning tuleviku kliimastsenaariumitega. Täiendavalt nõustatakse haljastuse rajamisel omavalitsusi.

Mitmed omavalitsused varustatakse digitööriistadega, millega nad saavad kavandada vajalikke lahendusi  üleujutuskindluse suurendamiseks (sh riskikaardid probleemsetele aladele); seirata sademeveesüsteeme (sh sademete, vooluhulga ja veekvaliteedi seirejaamad ning kvantiteedi- ja kvaliteedipõhised juhtimislahendused, kontrollsüsteemide kaugjuhtimine, väikse voolutarbega andurite lahendused).

Lisaks koostatakse hüdraulilised mudelid (Viimsis Randvere tee testalale) ja nende põhjal tuvastatakse üleujutusriskid ning siis nende põhjal täpsustatakse NBS/SUDS lahendusi, mis peavad enam vastu kliimamuutustele.

Kõikidele omavalitsustele koostatakse juhised, kuidas planeerida GI lahendusi, eesmärgiga hoida elurikkust, vältida linnalisi kuumasaari ja tagada hea elukeskkond, tehakse NBS/SUDS hooldejuhised.

Pilootaladele luuakse kaheksas omavalitsuses (Viimsi, Haapsalu, Rakvere, Narva, Võru, Riia, Valmiera, Cesis) looduspõhiseid ja kombineeritud (st mitut eri eesmärki täitvad, nt sademevee kogumine ja taaskasutamine) sademeveelahendusi. Erinevalt piirkonnast tegeletakse kas üleujutatavate aladega, sademevee ärajuhtimisega, selle kogumisega. Ka teostatakse projekti raames tulemuste ja mõjude hinnangud, et seeläbi paremaid lahendusi luua. Viimsisse kavandatakse sademevee taaskasutuse säästlikku lahendust. Pilootala asub valla peatänaval, Randvere teel, Kaluri tee ja Mereranna tee vahelisel lõigul.

Randvere peatänava lõigule on kavas paigaldada maa-alune nutikas sademevee kogumise mahuti. Kogumismahutist saaksid selle kasutajad sademevett pumbata (nt teede puhastamiseks, lillede kastmiseks, sademeveesüsteemide puhastamiseks jne). Mahutist saab omavalitsuste lepingupartnerite ametlik veevõtujaam. Lisaks kasutatakse paagi vett selle projekti elluviimise käigus rajatavas avalikus tualetis ja piirkondades automaatse taimekastmise süsteemis. Tugevate vihmasadude ajal, kui paak on täis, aktiveerub selle ülevoolu- ja infiltratsioonisüsteem. Pilootala lõigul luuakse uus tänavakeskkond, haljastus- ja maastikukujunduslahendus.