KOPUNATURA

 

KopuNatura

Kõpu poolsaare Natura 2000 elupaikade kaitse korraldamine (Management of the Natura 2000 habitats of Kõpu peninsula, LIFE04 NAT/EE/000073)

Kontakt

Projektijuht Tuuli Tammla (Riiklik Looduskaitsekeskus) 

Projekti viis ellu Riiklik Looduskaitsekeskus

Projekti kodulehekülg: puudub

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 412 891 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 176 304 € (42,7%)

Kaasrahastus: Riigimetsa Majandamise Keskus, Kõrgessaare vald, Keskkonnainvesteeringute keskus, Keskkonnaministeerium, MTÜ Arhipelaag, MTÜ haridusselts EDU, MTÜ Hiiumaa Metsaselts ja Kõpu internaatkool.

Projekti kestvus: 01/10/2004 – 30/09/2007

Taust

Kõpu poolsaarel leidub mitmeid elupaigatüüpe, mis kõik jäävad väga väikesele maa-alale. Seal on vähemalt 23 erinevat elupaigatüüpi, sh 8 esmatähtsat. Elupaigatüüpide kaitseks ja säilitamiseks on moodustatud kaitsealad, mis kuuluvad Natura 2000 võrgustikku. Piirkond on turistide seas väga populaarne, kuid seal puudub vajalik külastustaristu nende suunamiseks. Lisaks ohustavad elupaiku veel teisedki tegurid: poollooduslike koosluste võstastumine ja metsaraie.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks oli Natura 2000 alade säilitamine läbi teadlikkuse tõstmise, külastuse suunamise, kaitse teadvustatud planeerimise ning pärandkultuurmaastike taastamise ja hooldamise.

Tegevused

  • Kaitsekorralduskava koostamine perioodiks 2008-2016.
  • Niitude ja karjamaade taastamine - Projekti raames soetati poollooduslike koosluste  hooldamiseks ja taastamiseks kolm niidukit, lisaks saed ja võsalõikurid, mis leidsid aktiivset kasutust. Puisniitudel, puiskarjamaadel ning aruniitudel raiuti Keskkonnaministeeriumi  loodushoiutoetuste ergutusel 24 hektarit võsa ning 21-l hektaril hõrendati niitude-karjamaade puurinnet paremate valgusolude saavutamiseks.
  • Karjatamiseks vajalikke karjaaedu tehti erinevatest materjalidest kokku 6 370 meetrit. Iga-aastast karjatamist toetati erinevate toetustega 270-l hektaril.
  • Turistide suunamine – loodi ettevalmistatud puhkekohad paikadesse, kus senine koormus oli kõige suurem. Lisaks valmis elupaigatüüpe tutvustav õpperada ning puhkekohti ühendav jalgrattarada.
  • Teavitus. Rajati infopunkt ning elupaigatüüpe tutvustav ekspositsioon. Samuti loodi trükised.
  • Korraldati mitmesuguseid kursuseid ja õppepäevi.