LIFE BaltCoast

Teorehe rannaniit. Foto Riinu Rannap

LIFE BaltCoast

Läänemere rannikulõugaste elupaigakomplekside taastamine (Rehabilitation of the Baltic Coastal Lagoon Habitat Complex, LIFE05 NAT/D/000152).

Kontakt

Eesti projekti koordinaator Murel Truu. Lisainformatsioon Tarvo Roose (tarvo.roose@keskkonnaamet.ee).

Partnerid

5 riigis, so Eestis, Leedus, Rootsis, Saksamaal ja Taanis. Eestis on projekti partneriteks Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Kihnu Väina Merepark ja MTÜ Põhjakonn.

Projekti koduleht

http://www.life-baltcoast.eu/

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 5,685,005 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 3,403,203 €

Projekti kestvus: 01/05/2005 - 31/12/2012

Taust 

Projekti eesmärk on kaitsta ja taastada Läänemere rannikulõugaste elupaiku nii Eestis, Rootsis, Leedus, Poolas kui ka Saksamaal, kokku 34 alal. Rannikulõukad on madalad, merega ajutiselt ühenduses olevad rannikuveekogud, mis on tekkinud madalate abajate ja lahtede eraldumisel merest maa kerkimisega. Eestis ümbritseb rannikulõukaid enamasti rannaniit, mis on karjatamise ja niitmise vähenemisel paljudes kohtades roostunud ja võsastunud.

Rannaniidud on paljude lindude, eeskätt kahlajate - tutka, mustsaba-vigle ja niidurüdi, olulised pesitsusalad ja paljude teiste rändlindude tähtsad toitumispaigad. Eesti vastutust nende liikide käekäigu eest ilmestab fakt, et kolmandik niidurüdi Läänemere-äärsest asurkonnast pesitseb siin. Lisaks lindudele on rannikumärgalad elupaigaks ka paljudele teistele ohustatud liikidele, nimetada võib näiteks kõret ehk juttselg-kärnkonna. Oluline on, et Eesti rannaniidud on Euroopa suurimad ja seetõttu on meil oluline roll nende kaitsel.

Eesmärk

Parandada Läänemere piirkonna väärtuslike rannikuelupaigatüüpide (1630* ja 1150*) ja seal pesitsevate liikide niidurüdi (Calidris alpine schinzii) ning tutkase (Philomachus pugnax), soodsat seisundit.

Tegevused

Projekti raames viiakse läbi tegevusi nii spetsiaalselt projektialade soodsa seisundi parandamiseks kui ka üldisemalt elupaigatüüpide ja kaitsealuste liikide elutingimuste parandamiseks. Nii taastatakse projekti abil projektialade rannaniite seal vohavast pilliroost ning toetatakse nende jätkusuutlikku hooldamist karjaaedade ehitamise ning loomade soetuse abil. Samalajal koostatakse aga liigikaitseliselt olulsite rannaniitude hooldussoovitused, koondatakse rannikukurvitsaliste elupaikade andmebaas ning toetatakse ekspertide vahelist kogemustevahetust alade parima hoolduse tagamiseks.