LIFE MIRES ESTONIA

 

LIFE MIRES ESTONIA

Soode kaitse ja taastamine (Conservation and Restoration of Mire Habitats, LIFE14 NAT/EE/000126)

Kontakt

Projektijuht Jüri-Ott Salm (Eestimaa Looduse Fond) jott@elfond.ee, tel +372 529 5933

Projekti viivad koostöös ellu Eestimaa Looduse FondTartu Ülikool ja MTÜ Arheovisioon.

Projekti kodulehekülg: https://soo.elfond.ee

Eelarve ja periood

Kogueelarve: 2,815,576 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 2,100,713 € (74.61%)

Kaasrahastus: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestvus: 01/09/2015 – 31/08/2020

Taust

Eestis on soid tunduvalt vähem, kui levinud arvamus väidab.

Hinnanguliselt on looduslikus seisundis soode pindala 2009.-2012. a Eestimaa Looduse Fondi läbiviidud soode inventuuri tulemusel 240 000 ha (5,3% Eesti pindalast, mitte 22% nagu vahel ekslikult väidetakse), kusjuures nende pindala on 1950. aastatest vähenenud umbes 2,7 kuni 2,8 korda.

Inventuuri andmetel on erinevatesse kasvukohatüüpidesse kuuluvatest soodest kaitse all 47-83%. Ka Natura 2000 elupaigatüüpide esinduslikkus kaitsealadel on suhteliselt kõrge – üle 60%. Ühtlasi on kaitsealadel paiknevatele soodest antud kõrge looduskaitseline hinnang. Samas on soid mõjutavate ja ohustavate teguritena välja toodud kuivendus ja hüdroloogilise süsteemi muutmine, mille tagajärjel on paljud sood kattunud puurindega ja metsastumas. Plaanitud soode taastamisaladel paiknevate kuivendussüsteemide toimimine võib seda suundumust toestada ja seeläbi on ka nendel aladel paiknevate Natura elupaikade kui ka nendega kaasnevate liikide (näit metsis, rabapüü) säilimiseks vajalikud tingimused ebasoodsad.

Eesmärk – soode soodsam seis

Soode taastamistegevusi tehakse, et oluliste ja eriliste elupaikade – looduslikus seisundis rabad, siirdesoo-ja rabametsad ja soostuvad ja soo-lehtmetsad – seisund märgatavalt ja jätkuvalt paraneks. Lisaks aitavad taastamistegevused ka järvede ja järvikute, jõgede ja ojade, põhjamaiste lamminiitude, inimtegevusest rikutud, kuid taastumisvõimelised rabade, siirdesoode ja õõtsiksoode ning liigirikaste madalsoode seisundit parandada.

Projekti tegevuste käigus kavandatakse elutingimuste loomist või paranemist metsisele, rabapüüle, rabakonnale, rabakiilidele ja koerliblikalistele ning nende liikidega arvestava soode taastamismetoodika koostamist. Taastamisalad katavad ligikaudu 5800 ha soid, sh 3276 ha Natura 2000 vastavaid elupaiku (nendest 3105 ha prioriteetsed elupaigad).

Looduslikele tingimustele lähedane veerežiim taastatakse looduskaitsealadele ja riigimaale jäävatel mitte-majandatavatel rikutud veerežiimiga aladel: Alam-Pedja looduskaitsealal (lka) – Soosaare soo mahajäetud kaevandusala, Agusalu LKA – Feodorisoo, Ohepalu LKA, Tudusoo LKA, Sirtsi LKA ja Lahemaa Rahvuspargis – Laukasoo.

Täiendavalt tutvustatakse projekti tegevusi ja soode kaitse eesmärke laiemale avalikkusele läbi temaatiliste ürituste, teabematerjalide, meedia ja korrastatava Tudusoo laudtee abil.

Tegevused

Kuue rikutud sooala taastamine koosneb paljudest tegevustest. Planeerimisest taastamistööde ja loodushariduseni.  (Täpsemalt igast tegevusest saab lugeda tegevuse peale klõpsates)

Lisaks kuuluvad projekti tegevuste alla ka projekti juhtimine ja koordineerimine, administreerimine ning kodulehe töös hoidmine ja pidev täiendamine.