Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Teadlikkuse tõstmine

AwaRaEst LIFE 2

Kontakt:
Triin Kommer
Gady Künnapuu
Kestus:
04/2019 - 06/2023
Käimasolev
Eelarve:
785 820.00€

Projekti nimi: "LIFE programmist teadlikkuse suurendamine ja projektitaotluste kvaliteedi parandamine 2"

Originaalpealkiri: "Awareness raising & application quality improvement of the LIFE program in Estonia 2"

Projekti number: LIFE18 CAP/EE/000002

Esitaja riik: Eesti

Toetuse saaja: Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium (edaspidi KeM) on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas. Ministeeriumi tegevus on suunatud looduskasutuse ja keskkonnakaitse, majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengule, selle saavutamiseks vajaliku hästitoimiva süsteemi tagamisele ning keskkonnakaitseks eraldatavate vahendite sihipärasele ja läbimõeldud kasutamisele. Muuhulgas on ministeeriumi ülesandeks potentsiaalsete taotlejate nõustamine, kes soovivad LIFE programmist toetust taotleda.

Kaastaotleja/partner: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Selleks töötavad nad välja praktikas rakendatavaid lahendusi, aitavad leida koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, pakuvad asjalikku teenust ning viivad projekte ellu. KIK asutati aastal 2000 ning on viimased 20 aastat olnud Eesti keskkonnavaldkonna projektide keskne rahastaja. Erinevate rahastusallikate toel on aidatud ellu viia mitme ministeeriumi haldusala tegevusi. KIKi kaasabil on ellu viidud üle 20 000 keskkonnaprojekti toetuste kogusummas enam kui 2 miljardit eurot. Lisaks annab KIK laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ning korraldab roheideede konkurssi Negavatt. KIK kuulub Keskkonnaministeeriumi haldusalasse.

Rahastusotsus: 2019

Alguskuupäev: 01. aprill 2019

Lõppkuupäev: 30. juuni 2023

Kogueelarve eurodes: 785 820 €

Euroopa Komisjoni panus eurodes: 745 686 €

Projektijuhtide kontaktandmed:

  • Triin Kommer (Keskkonnaministeerium) e-post: @email, telefon +372 56 905 299
  • Gady Künnapuu (Keskkonnainvesteeringute Keskus) , e-post: gady.kynnapuu@kik.ee, telefon +372 627 4126

Projekti koduleht: http://life.envir.ee/

Projekti taust

1992. aastal alguse saanud LIFE programm on üks peamisi ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamise vahendeid. 2014-2017 rahastusperioodil loodi spetsiaalne meede EL liikmesriikide võimekuse tõstmiseks LIFE programmist taotlemisel. Iga liikmesriik töötas välja vajalikud tegevused, mis aitaksid kaasa toetuse saamise suurendamisele keskkonna ja kliima alaprogrammidest. Iga liikmesriik, kes vastas toetuse saamise kriteeriumitele, võis küsida EL toetust kuni 1 miljon eurot. Üksnes riigiasutused, kelle ülesandeks on potentsiaalsete taotlejate nõustamine, võisid toetust taotleda. Eesti oli üks kahest liikmesriigist, kes sai küsida toetust jätkuprojekti elluviimiseks.

Projekti eesmärgid

Projekti "AwaRaEst 2 LIFE" on „AwaRaEst LIFE“ jätkuprojekt. Esimese projekti eesmärgiks oli suurendada Eesti elanikkonna teadlikkust LIFE programmist, parandada projektitaotluste kvaliteeti, levitada LIFE programmiga seotud võimalusi, tulemusi ja parimaid praktikaid, mida oleks võimalik kasutada poliitikate kujundamisel, toetusmeetmete välja töötamisel, majandustegevustel jne. "AwaRaEst 2 LIFE" jätkab juba varasema projekti käigus loodud süsteemide ja lähenemiste parendamist ja edasi arendamist. Suuremat rõhku on plaanis pöörata eeltaotluste kvaliteedi tõstmisele.

Selleks, et muuta LIFE programm nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid, on plaanis korraldada:

  • infopäevi Eesti erinevates piirkondades eelpoolnimetatud tegevuste elluviimiseks (eesmärgiga tutvustada LIFE programmi üldiselt, anda infot kaasfinantseerimisvõimaluste kohta, aidata leida projektipartnereid, jagada toetuse saajate kogemusi jne)
  • ühe- kui ka kahepäevaseid praktilisi õppeseminare eesmärgiga õpetada LIFE projektitaotlusi koostama ja projekte juhtima
  • õppereise projektikogemuste vahetamiseks
  • rahvusvaheline konverents

Lisaks osaletakse LIFE infostendiga erinevatel üritustel.

Projekti jooksul on plaanis välja töötada riiklik toetussüsteem, kust saaksid taotlejad küsida toetust omaosaluse katmiseks.

Keskkonnaministeeriumisse on loodud kontaktisikute võrgustik, kes on valmis taotlejaid nõustama ning taotlusega tutvuma. Arvestama peab, et kontaktisikud saavad anda üksnes nõu, kuidas projektitaotlust muuta/parandada/täiendada. Nende kontaktid leiab siit: https://life.envir.ee/kontakt

Aktiivselt täiendatakse programmi kodulehte, kuhu on koondatud nii üldine LIFE programmi alane teave kui ka käesoleva projekti jooksul Eestis ellu viidavad tegevused.

Oodatud tulemused:

  • Suurenenud teadlikkus LIFE programmist - potentsiaalsed taotlejad (avalik sektor, eraettevõtted, ülikoolid, MTÜd, professionaalsed ühendused, konsultatsioonibürood jne) näevad LIFE programmi kui ühte võimalikku allikat toetuse küsimiseks asutuse ja erinevate valdkondade eesmärkide saavutamiseks.
  • Paranenud võimekus LIFE programmist taotlemisel – välja töötatud parem kaasfinantseerimissüsteem.
  • Paranenud taotlejate tugisüsteem ja taotluste kvaliteet – potentsiaalsetel taotlejatel paremad teadmised kvaliteetsete taotluste koostamiseks. Neil on võimalus pöörduda Keskkonnaministeeriumi ametnike poole, kes vastutavad erinevate valdkondade eest (vesi- ja reovesi, ressursitõhusus, kliima, looduskaitse, üldised LIFE programmi puudutavad küsimused). Lisaks on projekti raames palgatud projektijuht ja LIFE ekspert. Eelpoolnimetatud kontaktisikud annavad nõu taotluste ettevalmistamisel, aitavad leida projektipartnereid ning kaasfinantseerimisvõimalusi, samuti analüüsivad tagasilükatud taotlusi. Taotlejad saavad väärtuslikku informatsiooni ka projekti kodulehelt või LIFE helpdeski poole pöördudes.
  • Suurenenud IP projektide arv – Eestis on esitatud vähemalt 2 projektitaotlust.

Koduleht